Praca W Gospodarstwie Rolnym Wujka | Praca W Gospodarstwie Rolnym 2020 44 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “praca w gospodarstwie rolnym wujka – Praca w gospodarstwie rolnym 2020“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Stefan Sikora 이(가) 작성한 기사에는 조회수 657회 및 좋아요 9개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

praca w gospodarstwie rolnym wujka 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Praca w gospodarstwie rolnym 2020 – praca w gospodarstwie rolnym wujka 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

praca w gospodarstwie rolnym wujka 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Praca w gospodarstwie rolnym wujka a staż pracowniczy

Oznacza to, że do pracowniczego stażu pracy wliczony byłby ten okres, gdyby pracował Pan w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów, …

+ 여기에 보기

Source: www.prawozus.pl

Date Published: 9/24/2021

View: 4552

Staż pracy a praca w gospodarstwie rolnym – rp.pl

pracował w gospodarstwie rolnym wujka i zamieszkiwał w tej samej wsi. Czy przy braku zamieszkiwania w tym samym gospodarstwie rolnym można w …

+ 여기를 클릭

Source: www.rp.pl

Date Published: 11/12/2021

View: 9241

Praca w gospodarstwie rolnym brata nie jest zaliczana do …

Praca w gospodarstwie rolnym brata nie jest zaliczana do stażu pracy · okres prowadzenia indywualnego gospodarstwa rolnego lub wykonywanie pracy w …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.doradcasamorzadu.pl

Date Published: 1/21/2021

View: 3206

Czy praca w gospodarstwie rolnym zalicza się do stażu pracy?

Bardzo dużo osób, które mieszkały i mieszkają na wsi, brały i biorą czynny udział w pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: poradnikprzedsiebiorcy.pl

Date Published: 9/26/2021

View: 1433

praca w gospodarstwie rolnym – Portal Kadrowy

Jak wliczać pracę w gospodarstwie rolnym do stażu pracy … Właścicielem gospodarstwa rolnego był wujek (brat matki) pracownika.

+ 여기에 보기

Source: www.portalkadrowy.pl

Date Published: 8/7/2022

View: 5887

Czy należy zaliczyć pracownicy do pracowniczego stażu …

Czy należy zaliczyć pracownicy do pracowniczego stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym wuja w charakterze domownika? Pracownica zwróciła się o …

+ 여기를 클릭

Source: sip.lex.pl

Date Published: 5/11/2022

View: 1521

KRUS nie zaliczył mi okresu pracy jako domownik rolnika, co …

Nie zaliczono mi okresu pracy jako domownik w gospodarstwie wujka od marca 1983 … Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy …

+ 여기에 더 보기

Source: www.praworolne.info

Date Published: 6/26/2022

View: 2954

Praca domownika w gospodarstwie rolnym cz. III

1) okresy prowadzenia indywualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka, 2) przypadające przed dniem 1 …

+ 여기에 보기

Source: katarzyna-porzycka.pl

Date Published: 4/14/2021

View: 2852

주제와 관련된 이미지 praca w gospodarstwie rolnym wujka

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Praca w gospodarstwie rolnym 2020. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Praca w gospodarstwie rolnym 2020
Praca w gospodarstwie rolnym 2020

주제에 대한 기사 평가 praca w gospodarstwie rolnym wujka

 • Author: Stefan Sikora
 • Views: 조회수 657회
 • Likes: 좋아요 9개
 • Date Published: 2020. 9. 14.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=RkGSi9EpQPs

Praca w gospodarstwie rolnym wujka a staż pracowniczy

Urodziłem sie w 1959 r. W latach 1974-1979 uczęszczałem do technikum dziennego. Dojeżdżałem codziennie do miasta odległego o 12 km. Pomagałem w tym okresie, pracując w gospodarstwie rolnym brata mamy (kawalera), z którym mieszkaliśmy „pod jednym dachem” w domu rodzinnym. Czy ten okres po ukończeniu 16. roku życia można zaliczyć do stażu pracy? Czy ZUS go uzna? Ewentualnie jakie dokumenty należałoby przedstawić dla potwierdzenia tego faktu? Ojciec był rencistą, a jedynie mama miała umowę o pracę.

Czy praca w gospodarstwie rolnym jest zaliczana do stażu pracy?

Co do zasady, praca w gospodarstwie rolnym jest zaliczana do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jednak staż pracy do emerytury jest czymś innym niż pracowniczy staż pracy, dlatego rządzą nim inne zasady.

Do pracowniczego (nie emerytalnego) – na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) – wliczane są:

okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,

przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem (określenie: „poprzedzające objęcie tego gospodarstwa” nie oznacza konieczności objęcia go bezpośrednio po ukończeniu pracy w gospodarstwie),

przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.

Ustalanie prawa do emerytury ZUS z uwzględnieniem okresów pracy w gospodarstwie rolnym

Z opisu wynika, że okres, który chciałby Pan wliczyć, przypadał na lata 1974-1979. Oznacza to, że do pracowniczego stażu pracy wliczony byłby ten okres, gdyby pracował Pan w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów, a potem by Pan to gospodarstwo objął. Praca w gospodarstwie brata mamy nie spełnia tego warunku.

Jednak, jak już wspomniałam, staż pracy do emerytury liczony jest odmiennie. Przy ustalaniu prawa do emerytury ZUS uwzględnia również okresy wymienione w art. 10 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm., dalej: „ustawa emerytalna”), a więc okresy:

ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,

prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia, przypadające przed 1 lipca 1977 r.

pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przypadające przed 1 stycznia 1983 r.

Okresy te są okresami składkowymi, o ile okresy składkowe i nieskładkowe ustalone na podstawie ustawy emerytalnej są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

Okres pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia a emerytura z ZUS

W tym przypadku, jeśli Pana okresy składkowe i nieskładkowe są za krótkie i należy je czymś uzupełnić – okres pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia może zostać Panu zaliczony do stażu emerytalnego. Może się jednak zdarzyć, że ZUS uzna dojazdy do szkoły oddalonej o 12 km za argument przemawiający za tym, że nie mógł Pan w okresie uczęszczania do szkoły pracować w gospodarstwie – właśnie ze względu na dojazdy. Takie opinie także bardzo często spotyka się w orzecznictwie sądowym.

Dokumentami świadczącymi o pracy w gospodarstwie rolnym w tamtym okresie mogą być zaświadczenia z urzędu gminy potwierdzające ten fakt, albo – gdy opłacano składki na KRUS – oddział miejscowy KRUS.

Staż pracy a praca w gospodarstwie rolnym

– Pracownik przedstawił dokumenty (zeznania świadków, kopie rachunków przez niego podpisywanych) potwierdzające, że przez dwa lata (1985 i 1986 r.) pracował w gospodarstwie rolnym wujka i zamieszkiwał w tej samej wsi. Czy przy braku zamieszkiwania w tym samym gospodarstwie rolnym można w ogóle mówić o byciu domownikiem? Jakie warunki musiała spełniać ta osoba, aby uznać ją za domownika według przepisów o pracy w gospodarstwie rolnym?

Reklama

– pyta czytelnik.

Pracę w gospodarstwie rolnym wlicza się do ogólnego stażu pracy, od którego zależą liczne uprawnienia pracownicze. Chodzi m.in. o dodatki za długoletnią pracę oraz nagrodę jubileuszową w sferze budżetowej czy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Co uwzględnić

Zgodnie z art. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (DzU nr 54, poz. 310) wliczeniu podlegają tutaj:

– okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,

Reklama

– przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

– przypadające po 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Rozumienie pojęcia „domownik” trzeba tutaj przyjąć zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. We wskazanym okresie obowiązywała ustawa z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tekst jedn. DzU z 1989 r. nr 24, poz. 133 ze zm., obecnie nie obowiązuje). Należy więc posługiwać się pojęciem domownika według regulacji, które działały w czasie wykonywania tej pracy.

Za „domowników” ustawa uznaje członków rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, ukończyły 16 lat, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów, a ponadto praca w gospodarstwie rolnym stanowi ich główne źródło utrzymania >patrz ramka. Pojęcie to precyzował § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (DzU nr 21, poz. 94 ze zm., obecnie nie obowiązuje). Zgodnie z nimi:

– domownik pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli zamieszkuje na terenie gospodarstwa prowadzonego przez rolnika lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

– praca domownika w gospodarstwie rolnym stanowi jego główne źródło utrzymania, jeżeli nie osiąga on dochodów z innych źródeł w wysokości przekraczającej miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce uspołecznionej,

Reklama

– praca domownika w gospodarstwie rolnym nie stanowi głównego źródła utrzymania, jeżeli domownik kształci się w szkole ponadpodstawowej lub wyższej albo rolnik udowodni, że domownik jest inwalidą I lub II grupy albo III grupy, jeżeli jest całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym,

– nie uznaje się za domownika osoby niebędącej członkiem rodziny rolnika, jeżeli z charakteru wykonywanej przez nią pracy wynika, że powinna być ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Okno w okno

Jednym z warunków uznania za domownika jest pozostawanie z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkiwanie na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bezpośrednim sąsiedztwie. Nie musi to być zatem zamieszkiwanie w jednym gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 czerwca 2010 r. (II SA/Wa 136/10) „bliskie sąsiedztwo” oznacza zamieszkiwanie na tyle blisko gospodarstwa rolnego, aby w każdej chwili można było przystąpić do wykonywania czynności – pracy. Może to więc oznaczać zamieszkiwanie w bezpośrednim sąsiedztwie, kilka domów dalej lub w ostateczności w tej samej miejscowości (wsi). Fakt zamieszkiwania przez zainteresowanego ponad 14 kilometrów drogą lokalną czy 29 km drogą wojewódzką od miejsca zamieszkania rolnika uniemożliwia określenie tego stanu jako „bliskie sąsiedztwo”.

Zamieszkiwanie w tej samej wsi z reguły mieści się w pojęciu zamieszkiwania „w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa rolnego”. Uważam, że jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy mamy do czynienia ze szczególnie rozległą miejscowością i znaczącą odległością konkretnych punktów od siebie, można byłoby to zakwestionować.

Odpowiadając czytelnikowi

Jeśli w przedstawionej sytuacji pracownik spełniał pozostałe ze wskazanych warunków, okres pracy w gospodarstwie wujka powinien zostać zaliczony do jego stażu pracy. Zauważmy jednak, że co do zasady fakt pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy zaświadczeniem. Dopiero wówczas, gdy takimi dokumentami nie dysponuje, o czym pracownik zostanie poinformowany, w grę wchodzą inne środki dowodowe, przede wszystkim zeznania świadków, przedstawiane pracodawcy. –

Reklama

Co uznał Naczelny Sąd Administracyjny

Warto także zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 października 2001 r. (II SA 1858/01). W jego uzasadnieniu m.in. czytamy: należy przy tym zauważyć, że zaświadczenie dotyczące okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze domownika powinno być wydane w oparciu o pojęcie domownika, wynikające z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Ustawa o wliczaniu okresów pracy w art. 1 ust. 3 odwołuje się bowiem do tej ustawy. Obowiązująca wówczas ustawa z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (DzU nr 40, poz. 260 ze zm.) wskazuje pojęcie domownika w art. 2 pkt 2. Nie wiąże go przy tym z ubezpieczeniem społecznym płaconym przez rolnika.

Przez domowników rozumie się więc członków rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, ukończyły 16 lat, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów, a ponadto praca w gospodarstwie rolnym stanowi ich główne źródło utrzymania.

Praca w gospodarstwie rolnym brata nie jest zaliczana do stażu pracy

Praca w gospodarstwie rolnym brata nie jest zaliczana do stażu pracy

PRAWO PRACY – SAS 7/2012

PYTANIE SEKRETARZA GMINY:

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym należącym do brata można zaliczyć do stażu pracy pracownika? Wyjaśniam, że w tym przypadku brat pracownika przejął gospodarstwo rolne rodziców, u których wcześniej pracownik pracował po ukończeniu 16 roku życia, tj. od roku 1985 i nadal przebywał i pracował w tym gospodarstwie od 1987 roku do 1988 roku, ale właścicielem gospodarstwa w tym okresie był juz brat pracownika.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA:

Nie ma przesłanek, aby przedstawione w pytaniu okresy pracy w gospodarstwie rolnym (w tym gospodarstwie brata) mogły być zaliczone do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze.

Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia lub inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Tak więc na mocy odrębnych przepisów, do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze, należą także okresy pracy w gospodarstwie rolnym. Szczegółowe zasady określa ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

PRACA W GOSPODARSTWIE ZALICZANA DO STAŻU

Ustawa określa więc przede wszystkim, jakie okresy pracy w gospodarstwie można zaliczyć pracownikowi. Otóż zgodnie z wymienioną ustawą wlicza się:

okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub wykonywanie pracy w gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;

przypadający przed 1 stycznia 1983 r. okres pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzający objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem;

przypadający po 31 grudnia 1982 r. okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

DEFINICJA – DOMOWNIK

W tym miejscu należy podkreślić, że definicja domownika ulegała na przestrzeni lat zmianom. I tak, do 31 grudnia 1990 r. pod pojęciem domownika należało rozumieć członków rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, które:

ukończyły 16 lat;

nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów;

praca w gospodarstwie rolnym stanowiła dla nich główne źródło utrzymania (art. 2 pkt. 2 obowiązującej wówczas ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin; według § 2 ust. 2 obowiązującego wówczas rozporządzenia Rady Ministrów z 28 marca 1983 r. praca domownika w gospodarstwie rolnym nie stanowi głównego źródła utrzymania, jeżeli domownik kształcił się w szkole ponadpodstawowej lub wyższej).

Dnia 1 stycznia 1991 r. weszła w życie ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, zgodnie z którą przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która spełnia łącznie podane warunki:

ukończyła 16 lat;

pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa, albo w bliskim sąsiedztwie;

stale pracuje w tym gospodarstwie;

nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Powyższa ustawa nie ma jednak zastosowania w przedmiotowej sprawie. Świadczy o tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2006 r., w którym stwierdzono, iż aktualnie obowiązująca ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników nie zawiera żadnych przepisów prawa intertemporalnego, które rozstrzygałyby problem zastosowania poprzedniej lub aktualnej ustawy ubezpieczeniowej, a w tej sytuacji zastosować należy zasadę działania ustawy dawnej. Dlatego możliwość zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym uzależniona jest od oceny statusu domownika, według przepisów obowiązujących w czasie jej wykonywania (tzn. ustawy obowiązującej do 31 grudnia 1990 r.).

Tak więc, dla osoby uczącej się w szkole (powyżej 16 roku życia) praca w gospodarstwie rolnym nie stanowiła głównego źródła utrzymania i tym samym osoba taka nie spełniała ustawowej definicji domownika. Nie była też jako domownik zgłoszona do ubezpieczenia społecznego.

Reasumując – nie ma przesłanek, aby przedstawione w pytaniu okresy pracy w gospodarstwie rolnym (w tym gospodarstwie brata) mogły być zaliczone do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze.

W ORZECZNICTWIE

Na zakończenie warto tu jeszcze przytoczyć dodatkowo inne orzeczenia sądowe, dotyczące problematyki zaliczania pracy w gospodarstwie rolnym do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze:

Okresy pracy w gospodarstwie rodziców bez jego późniejszego objęcia i rozpoczęcia prowadzenia nie podlegają wliczeniu do stażu pracy. Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 11 czerwca 1997 r. stwierdzając, że praca w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16 roku życia nie podlega zaliczeniu do pracowniczego stażu pracy, jeżeli choć by z przyczyn niezależnych od zainteresowanego nie nastąpiło objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście.

Przez pojęcie „objęcie gospodarstwa” należy rozumieć nie tylko nabycie prawa własności do tego gospodarstwa, ale także jego posiadanie. Sąd Najwyższy w uchwale z 16 stycznia 1996 r. stwierdził, że objęcie gospodarstwa rolnego rodziców w samoistne posiadanie na podstawie nieformalnej umowy darowizny spełnia warunki z art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Anna Strmiska-Mietlińska

Zbigniew Mietliński

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami);

– Ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310);

– Ustawa z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin – tekst jedn.: Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 z późniejszymi zmianami);

– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 2, poz. 10 z późniejszymi zmianami);

– Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późniejszymi zmianami);

– Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 września 2006 r. (sygn. akt II SA/Wa 983/06);

– Wyrok Sądu Najwyższego z 11 czerwca 1997 r. (sygn. Akt I PKN 200/97);

– Uchwała Sądu Najwyższego z 16 stycznia 1996 r. (sygn. akt I PZP 36/95).

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Czy praca w gospodarstwie rolnym wlicza się do stażu pracy?

Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Bardzo dużo osób, które mieszkały i mieszkają na wsi, brały i biorą czynny udział w pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, czy to własnego, współmałżonka, rodziców lub bliskich im osób. Niewiele z nich jednak orientuje się w możliwości zaliczenia tych okresów do stażu pracy oraz uzyskiwania w związku z tym wielu korzyści, takich jak nagrody jubileuszowe, prawo do wyższego świadczenia emerytalnego lub prawa do wyższej odprawy. Artykuł ma na celu wyjaśnienie, kto i w jakich okolicznościach może żądać, aby praca w gospodarstwie rolnym została zaliczona do stażu pracy.

Praca w gospodarstwie rolnym i staż pracy – definicje, uregulowania prawne

W celu unormowania sytuacji prawnej osób, które pracowały i pracują w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 1 stycznia 1991 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Ten akt normatywny wskazuje, w jakich okolicznościach można zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, kto może z tego uprawnienia skorzystać, a także jakie organy wydają odpowiednie zaświadczenia potwierdzające fakt pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Definicja gospodarstwa rolnego na przestrzeni lat wielokrotnie ulegała modyfikacjom, jednak jej aktualne brzmienie jest już powszechnie przyjęte – to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Jest ona zawarta w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w art. 55³.

Zgodnie z ustawą o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, z możliwości wliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym można skorzystać tylko wówczas, gdy przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy.

Praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym jest zatem traktowana na równi z pracą u innego pracodawcy, jeśli tylko przepisy prawa pracy dopuszczają taką sytuację w konkretnym zawodzie (jest to dopuszczalne np. w Karcie Nauczyciela).

Pojęcie stażu pracy nie ma swojej ustawowej definicji w ustawie o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy ani też w Kodeksie pracy. Przyjmuje się zatem, że jest to łączny okres zatrudnienia, który ma wpływ na ustalanie uprawnień pracowniczych. Do stażu pracy wlicza się, przede wszystkim, okresy poprzedniego zatrudnienia, a także, zgodnie z omawianą ustawą, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Czy praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym zalicza się do stażu pracy?

Jeśli pracownik ma możliwość wliczenia okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym (zostało to przewidziane przepisami prawa pracy), konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów co do samej pracy w takim gospodarstwie. Musi to być jedna ze wskazanych opcji:

prowadzenie gospodarstwa rolnego lub praca w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez współmałżonka;

praca w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzająca objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem – jednakże okresy pracy musiały przypadać przed 1 stycznia 1983 r. oraz po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia;

praca w indywidualnym gospodarstwie domowym w charakterze domownika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin – jednakże okresy pracy musiały przypadać po 31 grudnia 1982 r., po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia.

Pierwsza możliwość, prowadzenie gospodarstwa rolnego, oznacza faktyczną pracę wykonywaną samodzielnie lub przy pomocy innych osób (rodziny, bliskich), na własny rachunek. Nie jest ograniczona żadnymi barierami czasowymi – nie jest istotne, kiedy ją podjęto, co różni ten okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym od dwóch pozostałych opcji. Praca może być wykonywana w ten sposób zarówno przez właściciela, jak i posiadacza. Posiadaczem, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest ten, kto faktycznie włada nieruchomością, zatem nie tylko właściciel, lecz także na przykład najemca, dzierżawca, zastawnik, użytkownik. Co istotne, pod pojęciem faktycznej pracy mieści się nie tylko fizyczna praca na roli, lecz także proces organizowania pracy, zarządzania gospodarstwem, ustalania produkcji. Taka koncepcja została wypracowana w toku procesów sądowych, jest obecnie akceptowana i powszechnie stosowana w sprawach tego rodzaju.

POLECAMY Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Ewidencjonuj czas pracy zatrudnionych!

Ewidencjonuj czas pracy zatrudnionych! Korzystaj z bezpośredniej wysyłki deklaracji do ZUS! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Praca w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez współmałżonka jest, jak wyżej, faktyczną pracą, którą wykonuje się w gospodarstwie prowadzonym przez małżonka pracownika. Bez znaczenia jest przy tym ustrój majątkowy małżonków – czy jest to wspólność, czy rozdzielność majątkowa.

Nie jest jednak wliczana do stażu pracy praca w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez konkubenta ani też praca w gospodarstwie rolnym współmałżonka po orzeczeniu separacji.

Drugim okresem, który można wliczyć, jest praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów. Aby jednak móc zaliczyć ten okres do stażu pracy, należy łącznie spełnić następujące przesłanki:

Praca w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów; Okresy tej pracy muszą przypadać w ściśle określonym terminie – przed 1 stycznia 1983 r.; Praca musiała być wykonywana po ukończeniu 16. roku życia; Po okresie pracy nastąpiło objęcie gospodarstwa rolnego; Po objęciu gospodarstwa nastąpiło jego prowadzenie, samodzielnie lub wspólnie ze współmałżonkiem.

Taka osoba, która pracowała, ukończywszy 16 lat, w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, musiała następnie objąć to gospodarstwo – to znaczy rozpocząć samodzielnie lub wspólnie ze współmałżonkiem prowadzenie tego gospodarstwa rolnego, w charakterze właściciela. Zatem objąć gospodarstwo rolne można było w drodze między innymi dziedziczenia, przekazania gospodarstwa, darowizny, sprzedaży gospodarstwa przez rodziców lub teściów, umowy zamiany czy dożywocia (zobowiązania się do dostarczania właścicielowi – rodzicom lub teściom – środków utrzymania, opieki, w zamian za przeniesienie prawa własności gospodarstwa rolnego). Kwestia prowadzenia gospodarstwa rolnego jest analogiczna jak w pierwszym wypadku. Co istotne, utrwalone w sądownictwie jest stanowisko, że praca w gospodarstwie rodziców nie wymaga tego, by była wykonywana cały czas – dopuszczano możliwość podejmowania w tym okresie nauki w formie stacjonarnej, zaocznej, wieczorowej. Praca w gospodarstwie nie była jednak wykonywana, jeżeli pracownik uczył się w szkole, która była oddalona od miejsca zamieszkania na tyle, że wykluczała codzienny powrót do domu i wiązała się z mieszkaniem w innym mieście, w internacie, akademiku itp.

Trzecim okresem, który można wliczyć do pracowniczego stażu pracy, jest praca w gospodarstwie w charakterze domownika, w okresie po 31 grudnia 1982 r., czyli po objęciu rolników ubezpieczeniem społecznym. Pozostaje jednak do wyjaśnienia zagadnienie, kim jest domownik. Definicja, zgodnie z ustawą, znajduje się w innym akcie normatywnym – ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która:

ukończyła 16 lat; pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie; stale pracuje w tym gospodarstwie; nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Podobnie jak w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów, można w tym czasie kształcić się, z zastrzeżeniem, że domownik nie przeprowadzi się do innego miasta, a codziennie będzie wracał do gospodarstwa rolnego.

Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy pracownik jest zatrudniony przez okres roku lub krócej niż rok – wówczas czas pracy w gospodarstwie rolnym nie wlicza się do stażu pracy, z którego wynikają uprawnienia związane z urlopem wypoczynkowym lub innymi uprawnieniami, o których mowa w dalszej części artykułu.

Praca w gospodarstwie rolnym – co zrobić, aby otrzymać zaświadczenie?

Uprawnionym do wydania zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym jest urząd gminy właściwy ze względu na miejsce wykonywania pracy. Zaświadczenie wydaje się na podstawie posiadanych przez urząd dokumentów – jeśli nie budzą one wątpliwości, zaświadczenie powinno zostać wydane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Do dowodów, które pozwolą na udokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym, należą: księgi podatkowe, rejestry gruntów, ewidencja wojskowa – jeśli odroczono w niej obowiązek wojskowy z uwagi na prowadzenie gospodarstwa, dokumentacja ubezpieczenia społecznego, majątkowego. Jeśli brak jest danych – urząd zawiadamia o tym wnioskującego oraz wzywa do przedstawienia dokumentów.

Sytuacją wyjątkową jest potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym zeznaniami świadków, gdyż prymat w tym przedmiocie wiodą dokumenty urzędowe. Świadkowie mogą zostać dopuszczeni tylko wtedy, gdy w urzędzie gminy, w którego właściwości pracowano w gospodarstwie rolnym, brak jest jakiejkolwiek dokumentacji potwierdzającej ten fakt. Przewidziano także szczegółowe wymogi dotyczące samych świadków – muszą to być co najmniej 2 osoby, które zamieszkiwały na terenie, na którym położone jest gospodarstwo rolne, w czasie, gdy pracował tam wnioskodawca. W praktyce zeznania te zostają najczęściej odebrane przez pracownika urzędu gminy.

Jakie uprawnienia przysługują za staż pracy?

Staż pracy ma wpływ na następujące uprawnienia pracownika:

prawo do urlopu,

prawo do emerytury,

prawo do nagrody jubileuszowej,

prawo do odprawy.

Wliczanie dodatkowych okresów pracy w gospodarstwie rolnym może umożliwić dużo wcześniejsze uzyskanie prawa do emerytury lub do nagrody jubileuszowej w większym wymiarze niż jedynie z uwagi na bycie zatrudnionym w charakterze pracownika. W ten sposób można znacznie zwiększyć uprawnienia pracownicze, zarówno pod względem finansowym, jak i możliwości wcześniejszego uzyskania prawa do emerytury.

Czy pracodawca może odmówić wliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

Nawet jeśli pracownik posiada zaświadczenie z urzędu gminy, które potwierdza fakt pracy w gospodarstwie rolnym, to pracodawca ma prawo sprawdzić, czy zostały spełnione ustawowe wymogi, jak również, czy w danej pracy przepisy uprawniają pracownika do skorzystania z możliwości wliczenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Pracodawca może nie przyznać uprawnienia wynikającego ze stażu pracy, jeśli zaneguje prawidłowość zaświadczenia, zwłaszcza, gdy dysponuje dowodami wskazującymi odmienny stan faktyczny. Pracodawca może także zwrócić się do urzędu gminy o zweryfikowanie wystawionego zaświadczenia z posiadanymi przez niego dokumentami.

Pracownik ma jednak prawo do sądowego dochodzenia swoich żądań. Wówczas powinien wytoczyć, przed sądem pracy, powództwo o uznanie jego roszczeń do określonych uprawnień pracowniczych.

Podsumowując, okresy wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym w niektórych przypadkach należy zaliczyć do stażu pracy na podstawie którego pracownikowi przysługują różne uprawnienia wynikające z przepisów. Konieczna jest jednak weryfikacja, czy zostały spełnione dodatkowe warunki. Pracownik taki powinien dostarczyć również odpowiednie zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym.

Czy należy zaliczyć pracownicy do pracowniczego stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym wuja w charakterze domownika?

Czy należy zaliczyć pracownicy do pracowniczego stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym wuja w charakterze domownika? Pracownica zwróciła się o zaliczenie do pracowniczego stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym wuja w okresie od 28.07.1993 r do 14.04.2002 r. Wnioskodawczyni zamieszkiwała wraz z wujem we wspólnym gospodarstwie domowym, co zostało potwierdzone zeznaniami świadków, że “pani X zamieszkiwała i dojeżdżała do szkoły średniej autobusem, w internacie nie mieszkała a następnie podjęła studia zaoczne i nadal faktycznie zamieszkiwała wraz z wujem pracując z nim w gospodarstwie rolnym”. Jednakże pracownica była zameldowana w innej miejscowości oddalonej o 9 km w tym okresie. Czy adres zameldowania wnioskodawczyni inny niż adres gospodarstwa wyklucza doliczenie jej tych lat do stażu pracy?

KRUS nie zaliczył mi okresu pracy jako domownik rolnika, co robić?

Urodziłam się w 1957 r. W 2017 r.* KRUS odmówił mi prawa do emerytury, uznając staż pracy w rolnictwie 21 lat i 6 miesięcy. Nie zaliczono mi okresu pracy jako domownik w gospodarstwie wujka od marca 1983 do października 1986 oraz przez rok od 1989, ponieważ nie opłacałam składek. Właścicielką gospodarstwa zostałam w marcu 1987 r. W odmowie, którą otrzymałam, nie ma nic o świadkach – moich sąsiadach, którzy potwierdzili, że w tych latach pracowałam w gospodarstwie wujka i było to wtedy główne źródło mojego utrzymania, mimo że mieszkałam 5 km od gospodarstwa. W październiku 2017 r. przekazałam córce gospodarstwo, a ja ubezpieczyłam się jako domownik. Czy mam szansę walczyć w sądzie o uznanie mnie za domownika?

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, obowiązującym w okresie od 01.01.1983 r. do 31.12.1990 r. – domownikiem był członek rodziny rolnika pracujący w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostawał we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, ukończył 16 lat, nie podlegał obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów, a ponadto praca w gospodarstwie rolnym stanowiła jego główne źródło utrzymania.

Dodatkowo § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, który również obowiązywał do dnia 31.12.1990 r., między innymi stanowił, że domownik pozostawał z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli zamieszkiwał na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie; praca domownika w gospodarstwie rolnym nie stanowiła głównego źródła utrzymania, jeżeli domownik kształcił się w szkole ponadpodstawowej lub wyższej.

Zobacz również: Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

Domownik rolnika według ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Od dnia 1 stycznia 1991 r. art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników definiuje domownika jako osobę, która spełnia łącznie pięć warunków:

jest osobą bliską rolnikowi,

pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

ukończyła 16 lat,

stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym,

nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Zobacz również: Praca w gospodarstwie rolnym po 1983 roku

Czy podleganie danej osoby ubezpieczeniu społecznemu rolników jest wymagane dla uznania jej za domownika?

Kwestia wpływu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na uzyskanie uprawnień pracowniczych związanych ze stażem pracy była także przedmiotem rozbieżnego orzecznictwa sądowego. Ostatnie orzeczenia sądów administracyjnych stoją na stanowisku, że zaświadczenie o pracy w charakterze domownika powinno być wydane w oparciu o definicję domownika zawartą w ustawie, z której wszakże nie wynika powiązanie tego pojęcia z ubezpieczeniem społecznym płaconym przez rolnika. Podleganie danej osoby ubezpieczeniu społecznemu rolników nie jest wymagane dla uznania jej za domownika.

Na podstawie definicji domownika zawartej we wskazanych powyżej ustawach ubezpieczeniowych rolników zaliczeniu podlegałby okres pracy na roli, po ustaleniu spełnienia przesłanek z obu ustaw ubezpieczeniowych – bez konieczności badania kwestii opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Podsumowując: definicje domownika nie zawierają warunku opłacania składek, więc proponuje odwołać się od decyzji KRUS. Opłacanie składek nie powinno być w ogóle brane pod uwagę w kontekście uznania danej osoby za domownika rolnika. Zatem KRUS, aby uznać Panią za domownika, nie miał podstaw sprawdzać, czy składki były opłacane, czy nie. W tym przypadku zeznania świadków oczywiście były pomocne, aby ustalić, czy rzeczywiście była Pani domownikiem.

W orzecznictwie prezentowany jest pogląd, że podleganie danej osoby ubezpieczeniu społecznemu rolników nie jest wymagane dla uznania jej za domownika – między innymi wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5.05.2009 r., I OSK 730/08.

* Opis sprawy z maja 2018 r.

Zobacz również: Czy praca w gospodarstwie rolnym rodziców to okres składkowy?

Praca domownika w gospodarstwie rolnym cz. III

W nawiązaniu do wpisów z dnia 14.10.2014 r. i 07.12.2014 r. dziś przedstawię zasady zaliczenia pracy domownika w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy po 1 stycznia 1991 r..

Kwestię wliczenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy reguluje ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310).

Art.1.1.Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,

2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Definicję „domownika” znajdziemy w ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, a następnie w obowiązującej od dnia 1 stycznia 1991 r. ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przez „domownika” rozumie się:

1) osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat,

2) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

3) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym,

4) nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

„Bliskie sąsiedztwo” oznacza zamieszkiwanie na tyle blisko gospodarstwa rolnego, aby w każdej chwili domownik mógł przystąpić do wykonywania pracy, a więc może to oznaczać zamieszkiwanie w bezpośrednim sąsiedztwie, klika domów dalej lub w ostateczności w tej samej miejscowości (wsi).

Najwięcej problemów interpretacyjnych budziło pojęcie „stałej pracy”. Pojęcie to zostało wyjaśnione w licznych orzeczeniach sądowych, i tak:

-z samego faktu, iż domownik był uczniem szkoły średniej nie można wnioskować o niemożności stałej jego pracy w gospodarstwie rolnym;

– wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie nie wyklucza co do zasady innych form aktywności domownika, w tym np. pobierania nauki;

– przesłanki stałej pracy nie należy utożsamiać z koniecznością nieustannego, przez cały czas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;

– domownikiem rolnika może być także osoba, dla której praca w gospodarstwie rolnym nie stanowi podstawowego zajęcia i stałego źródła utrzymania. Nie jest wymagane, by domownik poświęcał cały swój czas pracy w gospodarstwie rolnym osoby bliskiej, jak też nie musi czerpać środków utrzymania wyłącznie z tej pracy;

– o stałości pracy domownika w gospodarstwie rolnym decyduje zachowanie przez niego gotowości do świadczenia jej na rzecz gospodarstwa osoby bliskiej w wymiarze czasu stosownym do zakładanego przez rolnika prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa, zgodnie ze strukturą gospodarstwa rolnego, przy uwzględnieniu jego obszaru, liczby pracujących w nim osób oraz używanego sprzętu rolniczego;

– nie podlega zaliczeniu praca osoby polegająca na incydentalnych, drobnych świadczeniach domownika na rzecz rolnika, czyli pomocy, jaką w warunkach wiejskich zwyczajowo udziela się członkom rodziny prowadzącym gospodarstwo rolne;

– o stałej pracy w gospodarstwie rolnym można mówić przy pewnej systematyczności oraz co najmniej gotowości do wykonywania pracy, gdy jest to niezbędne rolnikowi (a nie wówczas, gdy pomoc taką oferuje domownik);

– charakter pracy domownika w gospodarstwie rolnym nie może być utożsamiany z charakterem pracy rolnika w takim gospodarstwie (domownik nie prowadzi działalności rolniczej na własny rachunek, lecz wyłącznie pomaga rolnikowi).

Tak więc ocena, czy praca domownika miała charakter stały, musi być dokonana w odniesieniu do konkretnych okoliczności faktycznych.

Zaznaczę, że ustawodawca w ustawie z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy nie zamieścił warunku podlegania domowników ubezpieczeniu społecznemu i opłacania składek na to ubezpieczenie.

키워드에 대한 정보 praca w gospodarstwie rolnym wujka

다음은 Bing에서 praca w gospodarstwie rolnym wujka 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Opłatek Na Tort Lego City | Lego City Police Cake How To Cook That Ann Reardon 81 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.
See also  Bluzy Dla Par Bez Kaptura | Puma Bluzy Z Kapturem 최근 답변 80개

See also  Potrzeba Właściwego Zagospodarowania Przestrzeni Magazynowej | Gospodarka Magazynowa Cz. 1 - Wprowadzenie 238 개의 가장 정확한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Praca w gospodarstwie rolnym 2020

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Praca #w #gospodarstwie #rolnym #2020


YouTube에서 praca w gospodarstwie rolnym wujka 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Praca w gospodarstwie rolnym 2020 | praca w gospodarstwie rolnym wujka, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment