Pozew O Zapłatę Faktury Wzór | Jak Napisać Pozew. 160 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “pozew o zapłatę faktury wzór – Jak napisać pozew.“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Land Lawyer 이(가) 작성한 기사에는 조회수 3,398회 및 좋아요 105개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

pozew o zapłatę faktury wzór 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Jak napisać pozew. – pozew o zapłatę faktury wzór 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Szukasz pomocy w napisaniu pozwu?
Ten filmik zawiera kilka ogólnych informacji na temat wszystkich niezbędnych elementów pozwu.
Po więcej informacji – zapraszam na stronę www.bo-adwokat.pl

pozew o zapłatę faktury wzór 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Pozew o zapłatę faktur – wzór dla przedsiębiorcy – Progress

Pozew o zapłatę faktur – wzór dla przedsiębiorcy … W internecie dostępnych jest mnóstwo wzorów pozwów o zapłatę, jednak większość z nich jest …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.e-progress.com.pl

Date Published: 4/21/2022

View: 8428

Pozew o zapłatę 2019 – WZÓR – Infor.pl

z faktury, czynszu, pożyczki. Najtaniej jest złożyć pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Płata sądowa wynosi jedynie 1/4 zwykłej i …

+ 여기를 클릭

Source: www.infor.pl

Date Published: 6/15/2022

View: 2975

Jak napisać prosty pozew o zapłatę? – mikroPorady.pl

Sąd właściwy oraz wartość przedmiotu sporu By przygotować pozew na samym początku … Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór pozwu w postępowaniu nakazowym:.

+ 여기에 표시

Source: mikroporady.pl

Date Published: 8/4/2021

View: 4495

POZEW O ZAPŁATĘ

WZÓR. 12/2011. Pozwany do dnia dzisiejszego nie kontaktował się z powodem w sprawie zapłaty zaległej faktury. W tym stanie faktycznym i …

+ 여기에 표시

Source: testy.tax.pl

Date Published: 3/29/2021

View: 6486

Pozew o zapłatę – wzór z omówieniem – Znajdź paragraf

na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli …

+ 여기에 더 보기

Source: www.znajdzparagraf.pl

Date Published: 1/22/2021

View: 778

Pozew o zapłatę – pobierz wzór PDF! | Magazyn Przedsiębiorcy

jasne wskazanie żądania pozwu (np. faktury VAT);; dodatkowe wnioski (np. o wydanie sądowego nakazu zapłaty, zwrot kosztów procesu od dłużnika, …

+ 여기에 자세히 보기

Source: magazynprzedsiebiorcy.pl

Date Published: 5/4/2022

View: 920

Pozew o zapłatę zaległej faktury – wzór – Wzory dokumentów

Pozew o zapłatę zaległej faktury – wzór dokumentu do pobrania. … poparcie twierdzeń pozwu, np. umowy, faktury, wezwania do zapłaty oraz wskazać świadków.

+ 여기에 보기

Source: dokumenty.serwisprawa.pl

Date Published: 4/14/2021

View: 6448

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory – Lex Manual

Wyjątkowe opracowanie tematyki pozwu o zapłatę faktury, które przyda się przedsiębiorcom, osobom fizycznym i profesjonalnym pełnomocnikom.

+ 여기를 클릭

Source: lexmanual.pl

Date Published: 1/18/2021

View: 243

pozew.pdf

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. W imieniu własnym wnoszę o: … podać wzór lub regułę według której określono kwotę odszkodowania.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.wir.org.pl

Date Published: 10/18/2021

View: 5324

주제와 관련된 이미지 pozew o zapłatę faktury wzór

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Jak napisać pozew.. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Jak napisać pozew.
Jak napisać pozew.

주제에 대한 기사 평가 pozew o zapłatę faktury wzór

 • Author: Land Lawyer
 • Views: 조회수 3,398회
 • Likes: 좋아요 105개
 • Date Published: 2019. 3. 15.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Q8lQqwT-xuQ

Jak napisać prosty pozew o zapłatę?

Pozew o zapłatę należności – krok po kroku
 1. Oznacz właściwy sąd, datę oraz miejsce sporządzenia pozwu.
 2. Oznacz strony postępowania. …
 3. Precyzyjnie wskaż kwotę dochodzonej należności, wynikającą np. …
 4. Wskaż żądanie pozwu – w Twoim przypadku żądaniem będzie zapłata zaległej należności. …
 5. Napisz precyzyjne uzasadnienie pozwu.

Co powinien zawierać pozew o zapłatę?

Jak napisać prosty pozew o zapłatę?
 1. Sąd właściwy oraz wartość przedmiotu sporu. …
 2. Strony postępowania. …
 3. Oznaczenie rodzaju pisma. …
 4. Roszczenie. …
 5. Uzasadnienie. …
 6. Opłaty od pozwu. …
 7. Wniesienie pozwu.

Ile kosztuje napisanie pozwu o zapłatę?

Opłata sądowa od pozwu o zapłatę wynosi 5% wartości roszczenia (kwoty należności głównej, bez żądanych obok niej odsetek za opóźnienie), nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Zaokrągla się ją w górę do pełnego złotego. Można jednak zapłacić czterokrotnie mniej.

Jak złożyć pozew o niezapłaconą fakturę?

Przygotowując e-pozew trzeba mieć przygotowane czytelne i rzeczowe dowody na istnienie zobowiązania np. umowę, fakturę VAT. Jeśli dowody są wystarczające, e-sąd wydaje wyrok od ręki i nakazuje dłużnikowi spłatę długu w wyznaczonym terminie. Pozew do sądu wydaje się nieprzyjemną koniecznością w realiach biznesowych.

Jak napisac samemu pozew?

Każdy pozew musi zawierać kilka obowiązkowych elementów:
 1. Oznaczenie sądu do którego kierujemy pozew. …
 2. Oznaczenie stron i wskazanie ich adresów. …
 3. Oznaczenie pełnomocnika. …
 4. Oznaczenie rodzaju pisma. …
 5. Dokładne określenie żądania. …
 6. Wartość przedmiotu sporu. …
 7. Opłata od pozwu. …
 8. Uzasadnienie.

Jak kogoś pozwać?

Pozew, podobnie jak inne pisma procesowe, musi bezwzględnie zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę oraz adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, numer identyfikacyjny powoda (na przykład NIP, PESEL lub numer KRS)

Czy pozew o zapłatę musi być na formularzu?

Wniesienie pozwu na formularzu jest wymagane, jeśli sprawa jest rozpatrywana w postępowaniu uproszczonym. Może tak się dziać w kilku przypadkach. Wymóg formularza ze względu na wartość przedmiotu sporu.

Kiedy pozew o zapłatę?

Jest ono wszczynane na wniosek powoda. Pozew w tym trybie można wnieść, gdy oczekiwane roszczenie ma charakter pieniężny lub odnosi się do innych rzeczy zamiennych. Nakaz zapłaty wydany w tym postępowaniu stanowi jednocześnie tzw. tytuł zabezpieczenia, co stawia wierzyciela w dogodnej pozycji.

Ile trwa sprawa o zapłatę?

Prosta sprawa o zapłatę faktury potrwa od 2 do 10 miesięcy. Widełki czasowe są dosyć duże, jednak biorąc pod uwagę wszystko o czym pisaliśmy we wcześniejszej części rozdziału, bardzo możliwe jest, że stosunkowo prosta sprawa potrwa nawet kilka miesięcy.

Od jakiej kwoty można wnieść sprawę do sądu?

Po zmianach sądy okręgowe mają rozpoznawać sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sto pięćdziesiąt tysięcy złotych. „Dotychczasowy próg wartość przedmiotu sporu decydującej o właściwości rzeczowej sądu okręgowego obowiązuje od 5 lutego 2005 r., zatem ponad 16 lat.

Kto płaci za sprawę w sądzie?

Co do zasady każda ze stron lub uczestników postępowania ponosi koszty sprawy sądowej za siebie. W praktyce oznacza to, że z chwilą zainicjowania postępowania już na tym etapie koniecznie staje się uiszczenie pierwszego kosztu – opłaty sądowej od pozwu lub wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego.

Czy za pozew się placi?

Wysokość opłat sądowych w poszczególnych sprawach różni się. W zależności od wartości przedmiotu sporu i rodzaju sprawy, samo rozpoczęcie procesu wiąże się z opłatą od pozwu, która może wynosić od 30 zł do nawet 100.000 zł.

Do jakiego sądu pozew o zapłatę faktury?

zł, wówczas składa się pozew do sądu okręgowego – również właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli miejsce zamieszkania dłużnika jest powodowi nieznane, może on złożyć pozew do sądu (rejonowego lub okręgowego – w zależności od wartości przedmiotu sporu) właściwego dla miejsca swojego zamieszkania.

Co zrobić gdy klient nie płaci za fakturę?

 1. Wyślij wezwanie do zapłaty.
 2. Zawrzyj ugodę z dłużnikiem.
 3. Skorzystaj z ulgi na złe długi.
 4. Nalicz dłużnikowi odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 5. Skorzystaj z rekompensaty za koszty windykacji.
 6. Zleć windykację polubowną
 7. Dochodź należności na drodze sądowej sądowej.

Kiedy do sądu za niezapłacone faktury?

Roszczenia w stosunkach z przedsiębiorcami, przedawniają się co do zasady po upływie trzech lat. Oznacza to, iż zazwyczaj, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca ma trzy lata na dochodzenie roszczenia z nieopłaconej faktury.

Jak napisać uzasadnienie pozwu?

W uzasadnieniu musisz opisać swoją sytuację materialną, a także wskazać uzasadnione potrzeby dziecka oraz kwoty, jakie są niezbędne do ich zaspokojenia. Jeżeli nie wiesz, jak przygotować pozew wraz z uzasadnieniem, poproś o pomoc prawnika.

Jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty?

Wezwanie musi zawierać pełne dane dłużnika oraz nasze, numer i datę wystawienia faktury, termin płatności, który minął oraz naturalnie dokładną kwotę do uregulowania. Podać należy nasz numer konta oraz termin, do którego dłużnik powinien uregulować zobowiązanie.

Od jakiej kwoty można wnieść sprawę do sądu?

Zmianę progu wartości przedmiotu sporu, decydującej o właściwości rzeczowej sądu okręgowego zakłada projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Po zmianach sądy okręgowe mają rozpoznawać sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Jak złożyć nakaz zapłaty?

Formalną podstawą wydania przez sąd nakazu zapłaty jest wniosek powoda zamieszczony w pozwie. Wystarczy do tego użycie w petitum pozwu sformułowania o treści: “wnoszę o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym”. Jeżeli składamy pozew na urzędowym formularzu, należy wskazać taki wniosek w rubryce 8 formularza.

Pozew o zapłatę faktur – wzór dla przedsiębiorcy

W internecie dostępnych jest mnóstwo wzorów pozwów o zapłatę, jednak większość z nich jest ogólna i dotyczy dochodzenia wszystkich możliwych należności np. czynszów, pożyczek, wynagrodzeń itp. Dlatego też zdecydowaliśmy się na umieszczenie przykładowego pozwu, dedykowanego przedsiębiorcom, którzy postanowili pozwać swoich dłużników również przedsiębiorców o zapłatę faktur.

Poniższy pozew dotyczy dochodzenia należności pomiędzy firmami z uwzględnieniem przepisów ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. To ważne, bowiem na podstawie tejże ustawy wierzyciel może żądać od pozwanego kontrahenta zapłaty kosztów rekompensaty odzyskania należności oraz odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, które są wyższe od odsetek za opóźnienia.

A zatem jeśli prowadzisz firmę i zamierzasz we własnym zakresie pozwać dłużnika to:

Zbierz wszystkie dowody świadczące o istnieniu wierzytelności (fv, zlecenia, uznania, salda, wezwanie do zapłaty itp.)

Ustal właściwość rzeczową sądu (sprawy do 75 tys. zł rozpatrują sądy rejonowe, powyżej 75 tys. zł okręgowe).

Ustal właściwość miejscową sądu (najczęściej jest to sąd właściwy miejscowo dla pozwanego).

Oblicz opłatę sądową od pozwu i ustal numer rachunku (wpis w postępowaniu upominawczym wynosi 5% wartości dochodzonej kwoty a nr rachunku znajdziesz na stronie internetowej sądu).

Teraz możesz przystąpić do przygotowania pozwu na podstawie poniższego wzoru

Przykład pozwu o zapłatę faktur – dla przedsiębiorców.

………………………… dnia…………………..

SĄD REJONOWY/OKRĘGOWY W ……………

…..WYDZIAŁ GOSPODARCZY

………………………………………………….

Strona Powodowa – …………………………………..

Strona Pozwana – ……………………………………..

Wartość przedmiotu sporu: ……………….zł

POZEW O ZAPŁATĘ W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

W imieniu strony powodowej, wnoszę o zasądzenie od pozwanego nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym:

1/ kwoty ……………………….. zł (słownie ……… groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczonymi:

– od kwoty ………….zł od dnia ………………..r. do dnia zapłaty

– od kwoty ………….zł od dnia ………………..r. do dnia zapłaty

2/ kwoty ………………… zł stanowiącej rekompensatę odzyskiwania należności

3/ kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych

W razie wniesienia przez stronę pozwaną sprzeciwu od nakazu zapłaty wnoszę o:

1/ rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczajnym i zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwoty …………………-zł wraz z odsetkami oraz kosztów postępowania z uwzględnieniem poniesionych przez powoda opłat,

2/ rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda.

U Z A S A D N I E N I E

W okresie od ………….. do …………….2022r. pozwany, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zakupił u strony powodowej towar. W związku z powyższym, zostały pozwanemu przez stronę powodową wystawione faktury VAT. Wysokość należności oraz termin płatności faktur zostały wskazane w ich treści.

Dowód 1: uwierzytelnione kopie faktur VAT nr …………………

Dowód 2: wydruk z serwisu CEIDG /KRS potwierdzający prowadzenie przez pozwanego działalności gospodarczej

Omów okoliczności powstania zobowiązania i zasadność roszczenia powołując się przy tym na wszystkie posiadane dowody, które zamierzasz dołączyć do pozwu.

Ponieważ pozwany nie uregulował powyższego zobowiązania w terminie, strona powodowa, bezpośrednio, podjęła próbę polubownego załatwienia sprawy przed jej skierowaniem na drogę postępowania sądowego, wzywając pozwanego do dobrowolnej spłaty zadłużenia.

Dowód 3: uwierzytelniona kserokopia wezwania do zapłaty z dnia ……… r. wraz z potwierdzeniem nadania listu poleconego

Ponieważ do dnia wniesienia niniejszego pozwu pozwana nie uregulowała powyższego zobowiązania, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego stało się konieczne i w pełni uzasadnione.

Dodatkowo, obok należności głównej wraz z odsetkami i kosztami postępowania, niniejszym pozwem strona powodowa dochodzi od strony pozwanej zapłaty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności objętych niniejszym pozwem w łącznej kwocie ………… stanowiącej równowartość kwoty 40 euro/ 70 euro/ 100 euro przeliczonej na złote, według średniego kursu EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym należność z tytułu odsetek stała się wymagalna, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Nr faktury Kwota należności Termin wymagalności Miesiąc poprzedzający wymagalność Kurs euro Równowartość 40/70 euro

Podstawą prawną niniejszego roszczenia jest przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403.).

Powołując się na przepis art. 10 ust. 3 w/w ustawy, zgodnie z którym uprawnienie do kwoty 40/70/100 EURO przysługuje od każdej transakcji handlowej (a także w przypadku świadczenia spełnianego częściami od każdej niezapłaconej części), strona powodowa domaga się zasądzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności od każdej z odrębnych transakcji handlowych przeprowadzonych między stronami, udokumentowanych powyżej przywołanymi fakturami VAT.

Powyższa kwota została wliczona do wartości przedmiotu sporu.

Terminy wymagalności roszczeń z tytułu należności głównych z faktur …………………………zostały wskazane w tabeli powyżej.

Załączniki:

1. Dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu;

2. Wydruk CEIDG/KRS powoda;

3. Dowody powołane w pozwie;

4. Odpis pozwu z dowodami.

Zanim jednak samodzielnie złożysz pozew o zapłatę, skontaktuj się z nami i sprawdź, dlaczego windykacja za naszym pośrednictwem może okazać się lepszym rozwiązaniem niż dochodzenie należności we własnym zakresie.

Pozew o zapłatę 2019 – WZÓR

W sytuacji, gdy wezwanie do zapłaty okazało się nieskuteczne, w celu odzyskania należności konieczne może okazać się wniesienie do sądu pozwu o zapłatę. Aby pozew został dopuszczony do rozpoznania przez sąd, musi spełniać wymogi formalne określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Pozew to pismo procesowe inicjujące postępowanie cywilne w danej sprawie, w którym zawarto żądanie określonego zachowania, skierowane przez powoda w stosunku do pozwanego. Jako jedno z pism procesowych występujących w postępowaniu cywilnym, pozew musi spełniać wymogi formalne konieczne dla pism procesowych (art. 126 k.p.c.), a także te z art. 187 k.p.c. Poniżej przykładowy wzór pozwu o zapłatę należności, wraz z omówieniem poszczególnych elementów.

Wzór

…………………………., dnia …………………

..…….……………………….…

..…….……………………….…

..…….……………………….…

..…….……………………….…

(nazwa sądu, wydział, adres[0])

Powód:

..…….……………………….…

….…….……………………….…

..…….……………………….…

..…….……………………….…

(imię, nazwisko, adres, PESEL)

(nieobowiązkowo: nr telefonu, e-mail)

Pozwany:

..…….……………………….…

..…….……………………….…

..…….……………………….…

..…….……………………….…

(imię, nazwisko, adres)

Wartość przedmiotu sporu: ………………………..[1]

POZEW

Ja, niżej podpisany …………………… niniejszym wnoszę o: [2]

zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kwoty ………………………….. złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia …………………………………………. do dnia zapłaty; zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych; przeprowadzenie rozprawy pod moją nieobecność; wydanie wyroku zaocznego przypadku niestawiennictwa pozwanego na rozprawie, lub nie brania w niej udziału.

Informuję, że między mną a pozwanym nie doszło do prób mediacyjnych lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, dlatego że ………………………………………………………………. . [3]

Uzasadnienie[4]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..

(podpis powoda)

Załączniki:[5]

Odpisy pozwu i załączników; Dowód dokonania opłaty skarbowej [6] ………………………… …………………………

[0] Właściwość rzeczową i miejscową sądu należy ustalić zgodnie z art. 16 – 17 k.p.c. oraz 27 – 46 k.p.c. Przykładowo, sąd okręgowy jest właściwy dla o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Zasadą jest, że powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

[1] Zasady obliczania WPS zostały określone w art. 19 – 26 k.p.c. Należy pamiętać, że WPS podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

[2] Oprócz w/w w pozwie można zawrzeć żądania określone w art. 187 § 2, np. wniosek o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, wniosek o wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych, polecenia pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin; zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

[3] Zgodnie z art. 187 § 1 pkt. 3 pozew musi zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Przykładowo, można wskazać, że prób ugodowych nie podjęto dlatego, ze pozwany unikał kontaktu lub kategorycznie odmówił zapłaty,

[4] Krótki opis stanu faktycznego wraz z uzasadnieniem swojego żądania i przytoczeniem dowodów.

[5] Dowody na prawdziwość przytoczonych twierdzeń, np. umowa z powodem, wezwanie do zapłaty, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, itd.

[6] Wysokość i rodzaj opłaty skarbowej zależy od m.in. przedmiotu żądania, wartości przedmiotu sporu. Przykładowo, opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia. Szczegółowe informacje dotyczące opłaty skarbowej zostały uregulowane w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Jak napisać prosty pozew o zapłatę?

Ważne: Jeżeli Twoi kontrahenci zalegają z zapłatą zaległych świadczeń, pomimo przesłanych Przez Ciebie wezwań do zapłaty by odzyskać należne Ci świadczenia możesz przygotować pozew do sądu lub wniosek o wydanie nakazu zapłaty. W poniższej Instrukcji postaramy się przybliżyć Ci najistotniejsze elementy i tryb przygotowania takiego pisma. Zawsze przede wszystkim sprawdź jaki termin przedawnienia obowiązuje w danych sprawach, ile masz czasu na przygotowanie pozwu lub mediacje, innymi słowy do kiedy powinieneś wnieść pozew do sądu. Pamiętaj jednak, że jest to jedynie pewien szablon pisma, zawierający najprostszy stan faktyczny, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, najbezpieczniej będzie gdy udasz się do profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem bądź radcą prawnym, który odpowie na wszelkie Twoje pytania oraz przygotuje właściwy pozew.

1. Sąd właściwy oraz wartość przedmiotu sporu

By przygotować pozew na samym początku powinieneś ustalić lub zlecić określenie ogólnej wartości przedmiotu sporu, o którą będziesz wnosił, pomoże Ci ona bowiem ustalić o co będziesz wnosił, rodzaj sądu właściwego oraz zadecydować czy Twój pozew będzie musiał być wniesiony na formularzu urzędowym, czy samodzielnie musisz go zredagować.

Wartość przedmiotu sporu w postępowaniach które dotyczą roszczeń pieniężnych, stanowi należna powodowi (wnoszący pozew) kwota pieniężna, stanowiąca wartość roszczenia od dłużnika (pozwanego). Wartość przedmiotu sporu w pozwie wskazuje się w złotych (zaokrąglając w górę do pełnego złotego).

To roszczenie o zapłatę, może składać się z tzw. kwoty głównej np. nieopłaconej ceny za usługę czy towar, kosztów transportu, odsetek z tytułu kwoty głównej lub kar umownych.

Ważnym elementem dla określenia wartości przedmiotu sporu jest kwestia, odsetek tzn. czy dokonujesz kapitalizacji odsetek i włączasz do głównej kwoty dochodzonej za określony okres czasu, czy od pewnej kwoty, którą zapłacono z opóźnieniem, czy też żądasz orzeczenia przez sąd obowiązku zapłaty odsetek jedynie zapłaty odsetek należnych do dnia zapłaty. W okresach o większej inflacji i innych odsetkach ustawowych, lub też w przypadku zróżnicowanych odsetek umownych, trzeba także pamiętać, aby zastosować właściwą stopę procentowa, do odsetek za określony czas w określonym terminie.

Właściwość miejscową (miasto sądu, w którym powinniśmy złożyć pozew) może określać umowa pomiędzy stronami, jeżeli jednakże umowa nie zawiera niezbędnych postanowień w tym zakresie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 1964 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c), uznaje się że sądem właściwym miejscowo w powództwie przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się roszczenie według miejsca ich siedziby, jednakże można uznać właściwym także sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału (art. 30 oraz art. 33 k.p.c).

Właściwość rzeczową (wybór sądu: sąd okręgowy bądź sąd rejonowy) określa wartość przedmiotu sporu i zgodnie z k.p.c, jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, sądem właściwym rzeczowo będzie sąd okręgowy, w przypadku niższej sumy, sądem właściwym dla rozpoznania sporu jest sąd rejonowy (art. 17 k.p.c).

Pozew będzie najczęściej kierowany do wydziału cywilnego w przypadku gdy stronami są osoby fizyczne, a przedmiotem zapłata zobowiązań, bądź do wydziału gospodarczego, w przypadku gdy dochodzenie roszczenia odbywa się pomiędzy przedsiębiorcami.

2. Strony postępowania

W najprostszym postępowaniu o zapłatę występują co najmniej dwie strony postępowania:

powód (wnoszący pozew);

oraz pozwany (osoba, która jest dłużnikiem).

W pozwie zawsze musimy określić obie strony, wskazując imię i nazwisko (bądź nazwę przedsiębiorstwa), ich nr NIP, nr KRS, nr PESEL (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), adres siedziby, adres zamieszkania (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), jeżeli we wcześniejszej korespondencji dotyczącej należnych roszczeń zostało przedstawione pełnomocnictwo dla adwokata bądź radcy prawnego reprezentującego stronę w związku z dochodzonymi roszczeniami właściwe jest także umieszczenie danych pełnomocnika poprzez formułę „reprezentowany/a przez….” wraz z właściwymi danymi do korespondencji pełnomocnika.

3. Oznaczenie rodzaju pisma

Pozew zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego może zostać złożony w poniższych trybach:

nakazowe;

upominawcze;

uproszczonym;

zwykłym.

Każdy z rodzajów postępowań charakteryzuje się innym trybem, oraz innymi przesłankami dla wniesienia pozwu.

Dla wniesienia pozwu w trybie postepowania nakazowego w którym chcemy dochodzić zapłaty, niezbędne jest wykazanie przynajmniej jednej przesłanki, że:

roszczenie zostało potwierdzone dokumentem urzędowym;

zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;

wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;

zaakceptowanym przez dłużnika wezwaniem do zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Postepowanie w tym trybie może także być prowadzone gdy powód dochodzi zapłaty z posiadanych prawidłowo wypełnionych weksla, czeku, warrantu lub rewersu.

Pozostałe postępowania o dochodzenie roszczenia pieniężnego prowadzone są w postępowaniu upominawczym lub zwykłym.

4. Roszczenie

W tym miejscu powinieneś określić skonkretyzowane żądanie pozwu wraz z jego podstawa prawną, wskazujesz czego konkretnie domagasz się od dłużnika. W przypadku niniejszej instrukcji domagasz się zapłaty z tytułu zobowiązania, Twoje roszczenie więc powinno brzmieć np.

wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kwoty ………….. (i tu podajesz kwotę wynikającą z faktury/rachunku jaką jest Ci winien Twój dłużnik, najpierw cyfrowo, a następnie w nawiasie słownie) z odsetkami, wskazujesz typ odsetek (odsetki ustawowe/ odsetki umowne), oraz wskazujesz „od dnia wymagalności” czyli następny po dniu w którym powinna nastąpić płatność) do dnia zapłaty. Następnie wnioskujesz o zwrot kosztów procesu od dłużnika słowami „wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych”, oraz o wydanie nakazu zapłaty, który będzie po uprawomocnieniu podstawą do egzekwowania należnych Ci roszczeń, wpisujesz więc „wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym/nakazowym.

Na sam koniec warto jest wskazać, by w przypadku gdy sąd postanowi o przeprowadzeniu rozprawy wnieść o przeprowadzenie jej także pod Twoją nieobecność. Stosujesz więc formułkę „wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda”.

5. Uzasadnienie

W uzasadnieniu powinniśmy opisać zaistniały stan faktyczny, wskazując dokładnie podstawę i dowody potwierdzające roszczenie z którym występujemy.

W uzasadnieniu należy wskazać także m.in. czy została zapłacona chociażby część roszczenia, czy kwestionowane było wykonanie umowy, czy Ty jako powód żądasz odsetek, a jeśli tak to dlaczego i w jakiej wysokości i na jakiej podstawie, czy podejmowane były próby polubownego rozwiązania sporu itp. oraz czy żądasz złożenia do akt dowodów przez pozwanego i osoby trzecie.

Istotne jest by załączyć do pozwu dokumenty potwierdzające roszczenie, którymi dysponujesz, potwierdzone właściwie za zgodność z oryginałem (umowę łączącą strony, faktury VAT, rachunki, korespondencje, dowód wydania towaru lub odbioru usługi, wezwania do zapłaty, potwierdzenia nadania pism …) Dokumenty takie wymieniamy w załącznikach do pozwu i załączamy składając pozew w sądzie.

Pozew powinien zostać przygotowany w 1 egzemplarzu dla sądu oraz dla każdego pozwanego w pozwie.

Pamiętaj, że Twój pozew powinien zostać podpisany, czytelnym podpisem. Jeżeli pozew składany jest przez spółkę, sprawdź kto zgodnie z jej umową posiada prawo reprezentacji.

6. Opłaty od pozwu

Opłaty od pozwu powinny zostać uiszczone zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zgodnie z Ustawą, w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

do 500 złotych – w kwocie 30 złotych; ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych; ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych; ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych; ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych; ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych; ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

W postępowaniu nakazowym opłata wynosi ¼ 5% wartości przedmiotu sporu.

7. Wniesienie pozwu

Ważne: Jeżeli pozwu nie wnosisz bezpośrednio przez złożenie w biurze podawczym sądu, to możesz wysłać drogą pocztową. Pamiętaj jednak aby to był list polecony za zwrotnym poleceniem odbioru, tak abyś posiadał dowód nadania. Termin wniesienia pozwu jest równoznaczny z datą stempla pocztowego. Jeżeli składasz pozew na biurze podawczym sądu, pamiętaj by poprosić na kopii pozwu o przystawienie prezentaty (stempel, z datą wpływu). Składając pozew pamiętaj o załącznikach, jeżeli nie czyni to profesjonalny pełnomocnik (adwokat czy radca prawny). Pamiętaj, że powinieneś załączyć odpisy pozwu wraz z załączonymi dowodami do pozwu w takiej liczbie ilu jest pozwanych, jeżeli w postępowaniu będą uczestniczyli także inni, dla nich także powinieneś złożyć odpis wraz załącznikami. Do pozwu załączasz także dowód opłaty od wniesienia pozwu, którym może być także wydruk z systemu internetowego, w przypadku wniesienia opłaty od pozwu za pomocą przelewu internetowego. Jeżeli wśród Twoich załączników występują jakiekolwiek oryginały, zaopatrz się wcześniej w kopię tych dokumentów na wypadek zagubienia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór pozwu w postępowaniu nakazowym:

Powód: Kwitek sp. z. o.o

ul. Ogrodowa 18

00-495 Warszawa

KRS 123465850

NIP 12549598

Pozwany: „Kolorowe kwiaty” sp. z o.o

ul. Wiosenna 3

00-448 Warszawa

KRS 123465850

NIP 12549598

wartość przedmiotu sporu: 14 152 zł

POZEW O ZAPŁATĘ

W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM

Działając w swoim imieniu wnoszę o:

1. Nakazanie na podstawie art. 485 § 1 pkt 2 oraz pkt 3 k.p.c nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym by pozwany zapłacił powodowi kwotę 14 151, 53 złotych (słownie czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 53/100 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

3. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i orzeczenie w nim, iż pozwany ma w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty zapłacić na rzecz powoda kwotę dochodzoną pozwem albo wnieść w tym terminie sprzeciw do Sądu.

W przypadku skierowania sprawy do rozpoznania w trybie upominawczym bądź zwykłym, wnoszę o:

4. Nakazanie pozwanemu by zapłacił powodowi kwotę 14 151, 53 złotych (słownie czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 53/100 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności od dnia 15 lutego 2018 do dnia zapłaty.

5. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Dodatkowo wnoszę o:

6. Przeprowadzenia dowodów z dokumentów załączonych do niniejszego pozwu, a także innych dowodów, których konieczność przeprowadzenia ujawni się w trakcie procesu.

7. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c., opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W tym miejscu należy opisać stan faktyczny sprawy powołując się na dokumenty, załączane do pozwu (faktury VAT, rachunki, korespondencja stron…) np.

W dniu 24 stycznia 2018 r., pozwany złożył zamówienie na wykonanie krzeseł biurowych o łącznej wartości 14 151, 53 złotych (słownie czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 53/100).

Patrz dowód: Korespondencja mailowa z dnia 24 stycznia 2018 r.

Pozwany odebrał zamówione produkty w dniu 1 lutego 2018 r., wraz z Fakturą VAT, której kopię dla Wykonawcy podpisał w dniu odbioru. Pozwany podpisał także protokół odbioru zamówienia

Patrz dowód: Faktura Vat z dnia 1 lutego 2018 r. podpisana przez pozwanego.

Protokół odbioru zamówienia z dnia 1 lutego 2018 r, podpisany przez pozwanego.

Termin płatności Faktury upływał w dniu 14 lutego 2018 r.

(….)

Od należności wynikającej z faktury VAT numer 05/2018 powód domaga się również odsetek ustawowych, liczonych od dnia 15 lutego 2018 r. czyli od dnia następnego po dniu wymagalności płatności faktury.

Dochodzona wierzytelność jest bezsporna, gdyż wynika ona wprost z zamówienia, natomiast pozwany potwierdził odbiór zamówienia, nie zostały także zgłoszone żadne uwagi do zamówienia.

Z uwagi na fakt, iż podpisana przez pozwanego faktura, stanowi w świetle art. 485 §1 pkt 2 KPC zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

W związku z tym, że pozwany nie spełnił świadczenia do dnia dzisiejszego, wniesienie pozwu jest konieczne i uzasadnione.

Uiszczono opłatę od pozwu w kwocie 177 zł.

Artur Nowak

Prezes Zarządu Kwitek SP. Z O.O .

Załączniki:

Pozew o zapłatę należności w 7 krokach

W sytuacji, gdy windykacja polubowna zawiedzie, pozostaje Ci droga sądowa. Spór sądowy zaczyna się od złożenia pozwu o zapłatę należności we właściwym sądzie. Dobry i złożony w odpowiednim trybie pozew to połowa Twojego sukcesu. Dowiedz się, czym właściwie jest pozew, jak go napisać i gdzie złożyć.

Co to jest pozew o zapłatę należności?

Pozew o zapłatę należności to pierwsze pismo w sprawie. Rozpoczyna całe postępowanie. W dużej mierze od tego co zawrzesz w pozwie zależy powodzenie Twojej sprawy.

Pozew to pismo o szczególnym znaczeniu. Musi spełniać określone wymagania przewidziane przez kodeks postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296].

Co musi zawierać pozew? Informacje ogólne

Pozew to pismo o szczególnym znaczeniu. Musi spełniać określone wymagania przewidziane przez kodeks postępowania cywilnego.

Wymogi dokładnie określa art. 187 k.p.c. Pozew powinien przede wszystkim zawierać:

Dokładne określenie Twojego żądania ;

Twojego ; Wyjaśnienie dlaczego uważasz, że Twoje żądanie jest zasadne;

dlaczego uważasz, że Twoje żądanie jest zasadne; Informację czy Ty i Twój dłużnik podjęliście próby pozasądowego rozwiązania sporu

Pozew może również zawierać różne wnioski – np. o zabezpieczenie powództwa czy przeprowadzenie rozprawy pod Twoją nieobecność.

To jednak nie wszystko. Pozew, jak i każde inne pismo procesowe musi spełniać określone wymogi formalne. Wymienia je art. 126 k.p.c.

Wymogi formalne to m.in:

Oznaczenie sądu , do którego składasz pozew

, do którego składasz pozew Imię, nazwisko lub nazw y stron oraz ewentualnie ich przedstawicieli lub pełnomocników

lub y stron oraz ewentualnie ich przedstawicieli lub pełnomocników Oznaczenie rodzaju pisma

Treść pozwu i dowody na poparcie przytoczonych przez Ciebie okoliczności

Podpis – Twój, Twojego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika

– Twój, Twojego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika Wymienienie załączników

Bardzo istotny wymóg pozwu zawarty jest również w art. 126 k.p.c.§2 pkt 1 k.p.c. Dotyczy on miejsca zamieszkania dłużnika.

Jeśli Twój dłużnik nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, w pozwie musisz wskazać jego miejsce zamieszkania.

Wpływa to m.in. na ustalenie, który sąd będzie właściwy dla rozpoznania Twojej sprawy. Jeśli nie dysponujesz adresem swojego dłużnika, koniecznie dowiedz się jak go ustalić.

Pozew o zapłatę należności – jakie postępowanie wybrać?

Swoją sprawę możesz skierować do rozpoznania w postępowaniu zwykłym, upominawczym, uproszczonym lub nakazowym. O tym, który tryb będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni decydują dowody, którymi dysponujesz oraz wartość przedmiotu sporu.

Wartość przedmiotu sporu wyznacza wysokość długu, który starasz się odzyskać.

Wybranie trybu postępowania jest bardzo ważne. Wybór odpowiedniego trybu zwiększa lub zmniejsza Twoje szansę na odzyskanie pieniędzy.

Pozew o zapłatę należności w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe ma wiele zalet. Jest to postępowanie szybkie i tanie.

W postępowaniu nakazowym sąd na podstawie przedstawionych przez powoda dowodów wydaje nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Nie przeprowadza rozprawy.

Aby sąd rozpoznał Twoją sprawę w trybie nakazowym, musisz:

Dochodzić roszczenia pieniężnego – konkretnej sumy pieniędzy lub świadczenia innych rzeczy zamiennych.

– konkretnej sumy pieniędzy lub świadczenia innych rzeczy zamiennych. Dysponować konkretnymi dowodami, które przekonają sąd, że rozprawa nie jest konieczna. Mogą to być m.in. dokumenty urzędowe, pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowane przez dłużnika żądania zapłaty lub rachunki. Szczegółowy i zamknięty katalog dowodów dostępnych w postępowaniu nakazowym zawiera art. 485 k.p.c.

Postępowanie nakazowe będzie dla Ciebie odpowiednie, jeśli posiadasz konkretne, określone w art. 485 k.p.c dowody przeciwko dłużnikowi.

Jeśli uda Ci się uzyskać nakaz zapłaty, dłużnik będzie musiał uregulować dług wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami w ciągu 2 tygodni. Może też w tym czasie wnieść sprzeciw. Zobacz co zrobić, gdy dłużnik odwoła się od nakazu zapłaty.

Przykład: Pan Jan prowadzi komis. Sprzedał swojemu dłużnikowi samochód za 15 000 zł. Dłużnik odebrał auto i podpisał fakturę VAT. Mimo wielu wezwań do zapłaty wysyłanych przez Pana Jana – nie zapłacił za samochód. Pan Jan chce więc wnieść pozew. Słyszał, że szybkim i skuteczny jest tryb nakazowy. Czy sprawa Pana Jana nadaje się do rozpatrzenia w trybie nakazowym?

TAK. Zgodnie z treścią art 485 k.p.c podpisana faktura VAT stanowi „zaakceptowany przez dłużnika rachunek”. Musi być ona podpisana przez samego dłużnika lub inną osobę uprawnioną do odbioru.

Pozew w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze również kończy się wydaniem nakazu zapłaty.

Podobnie jak w postępowaniu nakazowym musisz w nim dysponować dowodami, które przekonają sąd, że rozprawa nie jest konieczna.

Sprawa jest jednak prostsza, bo nie ma tu zamkniętego katalogu dokumentów i dowodów, które możesz wykorzystać.

Tryb upominawczy będzie dla Ciebie odpowiedni, gdy:

Masz wobec dłużnika roszczenie pieniężne

Twoje roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne

Przytaczane przez Ciebie okoliczności nie wzbudzą wątpliwości sądu

Zaspokojenie Twojego roszczenia nie zależy od spełnienia jakiegoś świadczenia wzajemnego dłużnika wobec Ciebie

dłużnika wobec Ciebie Znasz miejsce pobytu pozwanego i wiesz, że doręczenie mu nakazu zapłaty może nastąpić w kraju

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wywołuje zasadniczo takie same skutki jak w postępowaniu nakazowym.

Przykład: Pani Ewa prowadzi hurtownię kwiatów. Sprzedała swojemu dłużnikowi 100 000 sadzonek. Zawarła z nim również pisemną umowę. Zgodnie z tą umową, dłużnik zapłaci za sadzonki, dopiero gdy Pani Ewa udostępni mu działkę do ich hodowli. Pani Ewa tego nie zrobiła, nie otrzymała więc zapłaty. Nie zna również miejsca aktualnego pobytu dłużnika. Chciałaby jednak złożyć pozew w postępowaniu upominawczym. Czy będzie to właściwy tryb dla roszczenia Pani Ewy?

NIE. Zgodnie z treścią art. 499 k.p.c. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie zostanie wydany, gdy zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego. Ponadto w sprawie Pani Ewy miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, co uniemożliwia skorzystanie z trybu upominawczego.

Pozew w postępowaniu uproszczonym

Główną cechą postępowania uproszczonego jest to, że pozew oraz inne pisma w sprawie wniesiesz na urzędowym formularzu. Jest to ogromne ułatwienie, ponieważ formularze są już przygotowane i gotowe do uzupełnienia. Nie musisz więc konstruować pozwu od początku.

W postępowaniu uproszczonym najważniejsze jest ograniczenie kwotowe – do 20 000 zł wartości przedmiotu sporu. Jeśli Twoje żądanie wobec dłużnika przekracza 20 000 zł, nie będziesz mógł skorzystać z trybu uproszczonego.

Postępowanie uproszczone jest również odpowiednie m.in w sprawach konsumenckich do 20 tysięcy złotych wartości przedmiotu sporu oraz sporach o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Przykład: Pan Dominik jest właścicielem firmy budowlanej. Wraz ze swoja ekipą wykonał gruntowny remont jednego ze sklepów w centrum handlowym. Pan Dominik wystawił fakturę na kwotę 120 000 zł. Niestety mimo wielu wezwań do zapłaty i prób polubownego załatwienia sprawy kontrahent nie zapłacił. Firma Pana Dominika ma problemy finansowe i nie stać go na prawnika. Nie potrafi jednak sam skonstruować pozwu, więc pomyślał, że skorzysta z trybu uproszczonego i złoży pozew na formularzu. Czy może?

NIE. Wysokość roszczenia Pana Dominika znacznie przekracza próg przewidziany przez ustawodawcę. Pozew w postępowaniu uproszczonym można złożyć, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tysięcy złotych.

Pozew o zapłatę należności – krok po kroku

Poznałeś już tryby, w których możesz złożyć pozew. Pora przejść do sedna, czyli tego jak napisać pozew.

1. Oznacz właściwy sąd, datę oraz miejsce sporządzenia pozwu.

2. Oznacz strony postępowania. Podaj dane swoje i dłużnika. Pamiętaj, że jeśli Twoim dłużnikiem jest osoba fizyczna, w pozwie musisz podać jego PESEL oraz adres zamieszkania. Jeśli dłużnikiem osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka, podaj NIP i siedzibę.

3. Precyzyjnie wskaż kwotę dochodzonej należności, wynikającą np. z faktury VAT. Od tej kwoty będzie zależała również wysokość opłaty sądowej, którą będziesz musiał uregulować.

4. Wskaż żądanie pozwu – w Twoim przypadku żądaniem będzie zapłata zaległej należności. Określ też tryb, w którym sąd ma rozpatrzeć sprawę.

Przykład:

„Wnoszę o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwany jest zobowiązany do zapłaty na rzecz powoda kwoty XXX wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia XXX”.

5. Napisz precyzyjne uzasadnienie pozwu. Jest to ta część pozwu, gdzie powinieneś opisać całą sytuację, w wyniku której doszło do powstania zadłużenia. Napisz również jakie działania podjąłeś celem pozasądowego załatwienia sprawy. Możesz tu ująć np. wysyłane przez Ciebie wezwania do zapłaty. Wymień tu również wszystkie dokumenty, które potwierdzają Twoją wersję wydarzeń.

6. Na końcu pozwu sporządź listę załączników. Pamiętaj, aby do pozwu załączyć wszystkie dokumenty, które wymieniłeś w uzasadnieniu.

7. Na koniec wydrukuj pozew, podpisz i złóż w biurze podawczym właściwego sądu. Będziesz również musiał uiścić stosowną opłatę sądową.

Pamiętaj, że jeśli Twoje roszczenie wynikające z umowy nie przekracza 20 tysięcy złotych, możesz złożyć pozew w trybie uproszczonym. Będziesz wówczas musiał uzupełnić urzędowy formularz odpowiednimi danymi.

Vindicat.pl – gotowy pozew dla Twojej firmy

Vindicat.pl to innowacyjna aplikacja służąca do samodzielnej windykacji online. Przeznaczona jest głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwia prowadzenie kompleksowych działań windykacyjnych w prosty i intuicyjny sposób.

System Vindicat.pl prowadzi przedsiębiorców przez całość procesu windykacji i podpowiada kolejne kroki, które należy podjąć w sprawie. Twoim zdaniem jest jedynie uzupełnienie w systemie danych Twoich i dłużnika oraz podstawowych informacji o dochodzonej wierzytelności. Pozostałe czynności zasugeruje system.

Aplikacja Vindicat.pl umożliwia generowanie większości dokumentów potrzebnych w trakcie windykacji. Możesz wygenerować z niej również pozew o zapłatę należności.

Wszystkie dokumenty dostępne w systemie Vindicat.pl to pisma przygotowane przez prawników i ekspertów w dziedzinie windykacji. Jako użytkownik Vindicat.pl będziesz miał pewność, że wysyłane przez Ciebie dokumenty są legalne, profesjonalne i skuteczne.

Jak wygenerować pozew o zapłatę należności z systemu Vindicat.pl?

Dostęp do gotowych dokumentów w systemie Vindicat.pl otrzymasz po założeniu konta i wyborze oferty najlepszej dla Twojej firmy. System poprosi Cię wtedy o wprowadzenie niezbędnych danych.

Aby móc wygenerować pozew, powinieneś wybrać opcję „windykuj samodzielnie”. Następnie system zaproponuje Ci szereg czynności, które możesz podjąć w sprawie. Jedną z nich będzie pozew do sądu. System wygeneruje pozew, a Ciebie poprosi o uzupełnienie jedynie kilku informacji, np. o oznaczenie właściwego sądu. Po uzupełnieniu tych danych systemwygeneruje pozew, który będziesz mógł złożyć w trybie postępowania upominawczego.

Informację o wygenerowaniu pozwu otrzyma również Twój dłużnik. System wyśle do niego wiadomość SMS i e-mail. Są spore szanse, że po otrzymaniu takiej informacji dłużnik dobrowolnie ureguluje dług.

Pamiętaj, aby podpisać wygenerowany z systemu pozew. Następnie możesz złożyć go we właściwym sądzie, uiścić opłatę… i czekać na wydanie nakazu zapłaty.

Zaloguj się do Vindicat.pl

i pobierz gotowy pozew

o zapłatę należności!

Wolisz unikać sądu? Nie zwlekaj z windykacją!

W przypadku wyjątkowo uporczywych dłużników nie ma innej drogi niż droga sądowa. Nie powinieneś obawiać się sądu. Po uzyskaniu korzystnego wyroku lub nakazu zapłaty odzyskanie pieniędzy będzie znacznie łatwiejsze.

Jeśli mimo wszystko droga sądowa Cię przeraża, możesz próbować uniknąć jej w przyszłości. W tym celu zawsze odpowiednio szybko rozpoczynaj działania windykacyjne. Czym dłużej zwlekasz z rozpoczęciem windykacji, tym trudniej Ci będzie wyegzekwować zapłatę. Kancelaria Vindicat oraz aplikacja Vindicat.pl są do Twojej dyspozycji na każdym etapie odzyskiwania pieniędzy. Nie czekaj i załóż darmowe konto już dziś.

Pytania i odpowiedzi:

Jak napisać prosty pozew o zapłatę?

Ważne: Jeżeli Twoi kontrahenci zalegają z zapłatą zaległych świadczeń, pomimo przesłanych Przez Ciebie wezwań do zapłaty by odzyskać należne Ci świadczenia możesz przygotować pozew do sądu lub wniosek o wydanie nakazu zapłaty. W poniższej Instrukcji postaramy się przybliżyć Ci najistotniejsze elementy i tryb przygotowania takiego pisma. Zawsze przede wszystkim sprawdź jaki termin przedawnienia obowiązuje w danych sprawach, ile masz czasu na przygotowanie pozwu lub mediacje, innymi słowy do kiedy powinieneś wnieść pozew do sądu. Pamiętaj jednak, że jest to jedynie pewien szablon pisma, zawierający najprostszy stan faktyczny, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, najbezpieczniej będzie gdy udasz się do profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem bądź radcą prawnym, który odpowie na wszelkie Twoje pytania oraz przygotuje właściwy pozew.

1. Sąd właściwy oraz wartość przedmiotu sporu

By przygotować pozew na samym początku powinieneś ustalić lub zlecić określenie ogólnej wartości przedmiotu sporu, o którą będziesz wnosił, pomoże Ci ona bowiem ustalić o co będziesz wnosił, rodzaj sądu właściwego oraz zadecydować czy Twój pozew będzie musiał być wniesiony na formularzu urzędowym, czy samodzielnie musisz go zredagować.

Wartość przedmiotu sporu w postępowaniach które dotyczą roszczeń pieniężnych, stanowi należna powodowi (wnoszący pozew) kwota pieniężna, stanowiąca wartość roszczenia od dłużnika (pozwanego). Wartość przedmiotu sporu w pozwie wskazuje się w złotych (zaokrąglając w górę do pełnego złotego).

To roszczenie o zapłatę, może składać się z tzw. kwoty głównej np. nieopłaconej ceny za usługę czy towar, kosztów transportu, odsetek z tytułu kwoty głównej lub kar umownych.

Ważnym elementem dla określenia wartości przedmiotu sporu jest kwestia, odsetek tzn. czy dokonujesz kapitalizacji odsetek i włączasz do głównej kwoty dochodzonej za określony okres czasu, czy od pewnej kwoty, którą zapłacono z opóźnieniem, czy też żądasz orzeczenia przez sąd obowiązku zapłaty odsetek jedynie zapłaty odsetek należnych do dnia zapłaty. W okresach o większej inflacji i innych odsetkach ustawowych, lub też w przypadku zróżnicowanych odsetek umownych, trzeba także pamiętać, aby zastosować właściwą stopę procentowa, do odsetek za określony czas w określonym terminie.

Właściwość miejscową (miasto sądu, w którym powinniśmy złożyć pozew) może określać umowa pomiędzy stronami, jeżeli jednakże umowa nie zawiera niezbędnych postanowień w tym zakresie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 1964 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c), uznaje się że sądem właściwym miejscowo w powództwie przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się roszczenie według miejsca ich siedziby, jednakże można uznać właściwym także sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału (art. 30 oraz art. 33 k.p.c).

Właściwość rzeczową (wybór sądu: sąd okręgowy bądź sąd rejonowy) określa wartość przedmiotu sporu i zgodnie z k.p.c, jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, sądem właściwym rzeczowo będzie sąd okręgowy, w przypadku niższej sumy, sądem właściwym dla rozpoznania sporu jest sąd rejonowy (art. 17 k.p.c).

Pozew będzie najczęściej kierowany do wydziału cywilnego w przypadku gdy stronami są osoby fizyczne, a przedmiotem zapłata zobowiązań, bądź do wydziału gospodarczego, w przypadku gdy dochodzenie roszczenia odbywa się pomiędzy przedsiębiorcami.

2. Strony postępowania

W najprostszym postępowaniu o zapłatę występują co najmniej dwie strony postępowania:

powód (wnoszący pozew);

oraz pozwany (osoba, która jest dłużnikiem).

W pozwie zawsze musimy określić obie strony, wskazując imię i nazwisko (bądź nazwę przedsiębiorstwa), ich nr NIP, nr KRS, nr PESEL (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), adres siedziby, adres zamieszkania (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), jeżeli we wcześniejszej korespondencji dotyczącej należnych roszczeń zostało przedstawione pełnomocnictwo dla adwokata bądź radcy prawnego reprezentującego stronę w związku z dochodzonymi roszczeniami właściwe jest także umieszczenie danych pełnomocnika poprzez formułę „reprezentowany/a przez….” wraz z właściwymi danymi do korespondencji pełnomocnika.

3. Oznaczenie rodzaju pisma

Pozew zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego może zostać złożony w poniższych trybach:

nakazowe;

upominawcze;

uproszczonym;

zwykłym.

Każdy z rodzajów postępowań charakteryzuje się innym trybem, oraz innymi przesłankami dla wniesienia pozwu.

Dla wniesienia pozwu w trybie postepowania nakazowego w którym chcemy dochodzić zapłaty, niezbędne jest wykazanie przynajmniej jednej przesłanki, że:

roszczenie zostało potwierdzone dokumentem urzędowym;

zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;

wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;

zaakceptowanym przez dłużnika wezwaniem do zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Postepowanie w tym trybie może także być prowadzone gdy powód dochodzi zapłaty z posiadanych prawidłowo wypełnionych weksla, czeku, warrantu lub rewersu.

Pozostałe postępowania o dochodzenie roszczenia pieniężnego prowadzone są w postępowaniu upominawczym lub zwykłym.

4. Roszczenie

W tym miejscu powinieneś określić skonkretyzowane żądanie pozwu wraz z jego podstawa prawną, wskazujesz czego konkretnie domagasz się od dłużnika. W przypadku niniejszej instrukcji domagasz się zapłaty z tytułu zobowiązania, Twoje roszczenie więc powinno brzmieć np.

wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kwoty ………….. (i tu podajesz kwotę wynikającą z faktury/rachunku jaką jest Ci winien Twój dłużnik, najpierw cyfrowo, a następnie w nawiasie słownie) z odsetkami, wskazujesz typ odsetek (odsetki ustawowe/ odsetki umowne), oraz wskazujesz „od dnia wymagalności” czyli następny po dniu w którym powinna nastąpić płatność) do dnia zapłaty. Następnie wnioskujesz o zwrot kosztów procesu od dłużnika słowami „wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych”, oraz o wydanie nakazu zapłaty, który będzie po uprawomocnieniu podstawą do egzekwowania należnych Ci roszczeń, wpisujesz więc „wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym/nakazowym.

Na sam koniec warto jest wskazać, by w przypadku gdy sąd postanowi o przeprowadzeniu rozprawy wnieść o przeprowadzenie jej także pod Twoją nieobecność. Stosujesz więc formułkę „wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda”.

5. Uzasadnienie

W uzasadnieniu powinniśmy opisać zaistniały stan faktyczny, wskazując dokładnie podstawę i dowody potwierdzające roszczenie z którym występujemy.

W uzasadnieniu należy wskazać także m.in. czy została zapłacona chociażby część roszczenia, czy kwestionowane było wykonanie umowy, czy Ty jako powód żądasz odsetek, a jeśli tak to dlaczego i w jakiej wysokości i na jakiej podstawie, czy podejmowane były próby polubownego rozwiązania sporu itp. oraz czy żądasz złożenia do akt dowodów przez pozwanego i osoby trzecie.

Istotne jest by załączyć do pozwu dokumenty potwierdzające roszczenie, którymi dysponujesz, potwierdzone właściwie za zgodność z oryginałem (umowę łączącą strony, faktury VAT, rachunki, korespondencje, dowód wydania towaru lub odbioru usługi, wezwania do zapłaty, potwierdzenia nadania pism …) Dokumenty takie wymieniamy w załącznikach do pozwu i załączamy składając pozew w sądzie.

Pozew powinien zostać przygotowany w 1 egzemplarzu dla sądu oraz dla każdego pozwanego w pozwie.

Pamiętaj, że Twój pozew powinien zostać podpisany, czytelnym podpisem. Jeżeli pozew składany jest przez spółkę, sprawdź kto zgodnie z jej umową posiada prawo reprezentacji.

6. Opłaty od pozwu

Opłaty od pozwu powinny zostać uiszczone zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zgodnie z Ustawą, w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

do 500 złotych – w kwocie 30 złotych; ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych; ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych; ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych; ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych; ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych; ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

W postępowaniu nakazowym opłata wynosi ¼ 5% wartości przedmiotu sporu.

7. Wniesienie pozwu

Ważne: Jeżeli pozwu nie wnosisz bezpośrednio przez złożenie w biurze podawczym sądu, to możesz wysłać drogą pocztową. Pamiętaj jednak aby to był list polecony za zwrotnym poleceniem odbioru, tak abyś posiadał dowód nadania. Termin wniesienia pozwu jest równoznaczny z datą stempla pocztowego. Jeżeli składasz pozew na biurze podawczym sądu, pamiętaj by poprosić na kopii pozwu o przystawienie prezentaty (stempel, z datą wpływu). Składając pozew pamiętaj o załącznikach, jeżeli nie czyni to profesjonalny pełnomocnik (adwokat czy radca prawny). Pamiętaj, że powinieneś załączyć odpisy pozwu wraz z załączonymi dowodami do pozwu w takiej liczbie ilu jest pozwanych, jeżeli w postępowaniu będą uczestniczyli także inni, dla nich także powinieneś złożyć odpis wraz załącznikami. Do pozwu załączasz także dowód opłaty od wniesienia pozwu, którym może być także wydruk z systemu internetowego, w przypadku wniesienia opłaty od pozwu za pomocą przelewu internetowego. Jeżeli wśród Twoich załączników występują jakiekolwiek oryginały, zaopatrz się wcześniej w kopię tych dokumentów na wypadek zagubienia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór pozwu w postępowaniu nakazowym:

Powód: Kwitek sp. z. o.o

ul. Ogrodowa 18

00-495 Warszawa

KRS 123465850

NIP 12549598

Pozwany: „Kolorowe kwiaty” sp. z o.o

ul. Wiosenna 3

00-448 Warszawa

KRS 123465850

NIP 12549598

wartość przedmiotu sporu: 14 152 zł

POZEW O ZAPŁATĘ

W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM

Działając w swoim imieniu wnoszę o:

1. Nakazanie na podstawie art. 485 § 1 pkt 2 oraz pkt 3 k.p.c nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym by pozwany zapłacił powodowi kwotę 14 151, 53 złotych (słownie czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 53/100 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

3. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i orzeczenie w nim, iż pozwany ma w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty zapłacić na rzecz powoda kwotę dochodzoną pozwem albo wnieść w tym terminie sprzeciw do Sądu.

W przypadku skierowania sprawy do rozpoznania w trybie upominawczym bądź zwykłym, wnoszę o:

4. Nakazanie pozwanemu by zapłacił powodowi kwotę 14 151, 53 złotych (słownie czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 53/100 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności od dnia 15 lutego 2018 do dnia zapłaty.

5. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Dodatkowo wnoszę o:

6. Przeprowadzenia dowodów z dokumentów załączonych do niniejszego pozwu, a także innych dowodów, których konieczność przeprowadzenia ujawni się w trakcie procesu.

7. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c., opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W tym miejscu należy opisać stan faktyczny sprawy powołując się na dokumenty, załączane do pozwu (faktury VAT, rachunki, korespondencja stron…) np.

W dniu 24 stycznia 2018 r., pozwany złożył zamówienie na wykonanie krzeseł biurowych o łącznej wartości 14 151, 53 złotych (słownie czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 53/100).

Patrz dowód: Korespondencja mailowa z dnia 24 stycznia 2018 r.

Pozwany odebrał zamówione produkty w dniu 1 lutego 2018 r., wraz z Fakturą VAT, której kopię dla Wykonawcy podpisał w dniu odbioru. Pozwany podpisał także protokół odbioru zamówienia

Patrz dowód: Faktura Vat z dnia 1 lutego 2018 r. podpisana przez pozwanego.

Protokół odbioru zamówienia z dnia 1 lutego 2018 r, podpisany przez pozwanego.

Termin płatności Faktury upływał w dniu 14 lutego 2018 r.

(….)

Od należności wynikającej z faktury VAT numer 05/2018 powód domaga się również odsetek ustawowych, liczonych od dnia 15 lutego 2018 r. czyli od dnia następnego po dniu wymagalności płatności faktury.

Dochodzona wierzytelność jest bezsporna, gdyż wynika ona wprost z zamówienia, natomiast pozwany potwierdził odbiór zamówienia, nie zostały także zgłoszone żadne uwagi do zamówienia.

Z uwagi na fakt, iż podpisana przez pozwanego faktura, stanowi w świetle art. 485 §1 pkt 2 KPC zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

W związku z tym, że pozwany nie spełnił świadczenia do dnia dzisiejszego, wniesienie pozwu jest konieczne i uzasadnione.

Uiszczono opłatę od pozwu w kwocie 177 zł.

Artur Nowak

Prezes Zarządu Kwitek SP. Z O.O .

Załączniki:

Koszty związane ze złożeniem pozwu o zapłatę

Gdy dłużnik zalega z uregulowaniem należności, konieczne może okazać się złożenie w sądzie pozwu o zapłatę. Wiążą się z tym dla wierzyciela koszty, które powinien mu zwrócić dłużnik. W prostych sprawach, w których nie ma konieczności przesłuchiwania świadków czy przeprowadzania dowodów z opinii biegłego, nie będą one wysokie.

Zwrot kosztów procesu

Zasadą jest, że strona przegrywająca zwraca stronie wygrywającej poniesione koszty procesu. Kosztami procesu są przede wszystkim opłaty sądowe (np. opłata od pozwu), zwrot utraconego zarobku i kosztów dojazdu do sądu świadków i stron zobowiązanych do osobistego stawiennictwa, koszty dowodów z opinii biegłego sądowego, zwrot kosztów zastępstwa strony przez adwokata lub radcę prawnego (o ile strona miała pełnomocnika).

Rozstrzygnięcie o kosztach następuje w orzeczeniu kończącym sprawę – najczęściej jest to wyrok lub nakaz zapłaty. Jeśli sąd uwzględnił powództwo tylko w części (np. z żądanych 10.000 zł przyznał 6.000 zł), to koszty są proporcjonalnie rozdzielane. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej nimi w ogóle ( K.p.c.). Poza tym zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy (bo np. nie był wcześniej wzywany do zapłaty) i przy pierwszej czynności procesowej uznał żądanie pozwu ( K.p.c.).

Opłata sądowa od pozwu

Opłata sądowa od pozwu o zapłatę wynosi 5% wartości roszczenia (kwoty należności głównej, bez żądanych obok niej odsetek za opóźnienie), nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Zaokrągla się ją w górę do pełnego złotego. Można jednak zapłacić czterokrotnie mniej. Należy w tym celu złożyć pozew przez internet, w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym. Służy do tego portal www.e-sad.gov.pl. Równie niska opłata jest w przypadku składania pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Problem w tym, że większość spraw nie nadaje się do tego trybu, bo powód nie dysponuje wymaganymi dla niego dokumentami (np. uznaniem długu przez dłużnika, wekslem, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem).

Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł, a sprawa o zapłatę wynika z umowy, to trafia ona do tzw. postępowania uproszczonego. Opłata od pozwu jest wówczas stała i uzależniona od wartości przedmiotu sporu (do 2.000 zł – 30 zł; ponad 2.000 zł do 5.000 zł – 100 zł; ponad 5.000 zł do 7.500 zł – 100 zł; ponad 7.500 zł do 10.000 zł – 300 zł).

Utracony zarobek świadków

Na większe koszty trzeba się przygotować w przypadku, gdy konieczne będzie powołanie dowodu z opinii biegłego albo przesłuchiwanie świadków, którzy zażądają zwrotu kosztów dojazdu i utraconego zarobku.

Świadek w sprawie cywilnej może żądać zwrotu kosztów podróży, kosztów noclegu i utraconych zarobków lub dochodów, związanych ze stawiennictwem w sądzie. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych na wezwanie sądu przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W każdym jednak przypadku górną granicę należności za utracony dzienny zarobek lub dochód stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. Do zwrotu kosztów podróży świadka z miejsca zamieszkania do sądu stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu należności przysługujących pracownikowi sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu przesłuchania. Aby otrzymać zwrot kosztów, świadek musi złożyć wniosek na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy. Wniosek składa się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni po rozprawie.

Biegli sądowi i tłumacze

Analogiczne zasady stosuje się do zwrotu kosztów podróży i noclegu związanych ze stawiennictwem w sądzie biegłego i tłumacza powołanych przez sąd. Mają oni również prawo do zwrotu innych wydatków koniecznych związanych ze stawiennictwem w sądzie oraz do wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju opinii, jej czasochłonności. Określa się je uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności – na podstawie złożonego rachunku.

Gdy stronę reprezentuje adwokat lub radca

Jeśli stronę reprezentuje adwokat lub radca prawny, to wysokość jego wynagrodzenia określa się w umowie. Strona wygrywająca, reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego może od strony przegrywającej żądać zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (wynagrodzenia swojego prawnika), ale nie według stawek wynikających z umowy, lecz określonych w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2002 r. nr 163, poz. 1349 ze zm.) oraz w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2002 r. nr 163, poz. 1348 ze zm.). Wynika z nich, że podstawą zasądzania opłaty są tzw. stawki minimalne wskazane w rozporządzeniach. W większości spraw sądy przyznają z tego tytułu tylko zwrot według stawki minimalnej, nawet jeśli faktyczne koszty zaangażowania prawnika były wyższe. Stawki minimalne wynoszą w zależności od wartości przedmiotu sprawy: do 500 zł – 60 zł; powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł; powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł; powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł; powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł; powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł; powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)

Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 ze zm.)

Jakie kroki należy podjąć, zanim złoży się pozew do sądu o niezapłaconą fakturę?

Zewnętrzny partner działa w Twoim imieniu w obszarze windykacji polubownej, jednak często jego aktywność może się okazać o tyle skuteczniejsza, że operuje on sprawdzonymi procedurami. Wszelkie pisma windykacyjne, telefony, pełną korespondencję i komunikację wykonuje firma, której my przekazujemy wyłącznie dane przeterminowanej faktury. Z tego typu narzędziem online można zapoznać się między innymi na stronie payhelp.pl, gdzie w kilku prostych krokach, jest wyjaśnione, jak przekazać dane faktury oraz jaki jest koszt tego typu zewnętrznej obsługi windykacyjnej. Z tej formy usługi można skorzystać jednorazowo, bez konieczności wiązania się długoterminową umową.

wzór z omówieniem

Pozew o zapłatę jest instrumentem Kodeksu cywilnego, który służy wierzycielowi w przypadku kiedy zawiodą wszelkie inne sposoby porozumienia się z dłużnikiem.

Pozew o zapłatę możemy wnieść w trybie postępowania zwykłego, nakazowego, upominawczego oraz uproszczonego.

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym należy wnieść w sytuacji, gdy Powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

dokumentem urzędowym;

zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;

wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;

zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Sąd wydaje nakaz zapłaty również:

przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości;

na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli Powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;

jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym wnosi się w przypadku, gdy Powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Pozew o zapłatę w tym trybie może być również skierowane drogą elektroniczną do Sądu Rejonowe Lublin-Zachód w Lublinie.

Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym

Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym wnosi się w sprawach o:

roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;

zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat

z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym należy złożyć w sądzie na urzędowym formularzu. Pozew wnosi się zawsze do sądu rejonowego.

Czytaj też: Pozew wzajemny – wzór z omówieniem

Pozew o zapłatę – elementy pisma

Określenie sądu i wskazanie wydziału

Właściwość sądu do którego należy wnieść pozew określają przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z ogólnymi zasadami właściwości miejscowej, pozew należy wytaczać przed Sąd, w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania.

Przepis art. 16 Kodeksu postępowania cywilnego ustanawia domniemanie właściwości rzeczowej sądu rejonowego w każdej sprawie, chyba przepisy szczególne stanowią inaczej. Zaś przepis art. 17 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000,00 zł. Tak więc pozew o zapłatę kwoty powyżej 75 tys. zł należy kierować do sądu okręgowego.

Należy pamiętać, że w niektórych przepisach regulujących tzw. postępowania odrębne (m.in. postępowanie w sprawach gospodarczych, czy w sprawach prawa pracy) wprowadzono rozwiązanie odwrotne, a więc zasadę, iż właściwy jest sąd okręgowy,a dopiero w wypadkach wyraźnie wskazanych w ustawie – sąd rejonowy.

Właściwymi wydziałami dla pozwów o zapłatę są wydziały cywilne sądów.

Określenie stron postępowania

Wnoszący pozew, tj. Powód musi wskazać dane które w sposób jednoznaczny pozwolą sądowi go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

W pozwie należy także wskazać te dane dłużnika, tj. Pozwanego – jego imię

i nazwisko oraz adres zamieszkania. Numer PESEL Pozwanego musi zostać wskazany wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

Wskazanie kwoty dochodzonej pozwem

Należy wskazać wysokość dochodzonej do Pozwanego kwoty wierzytelności. Kwotę wartości przedmiotu spory należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego.

Opłata od pozwu

Zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej jako k.s.c.u.)wnosząc pozew do sądu należy uiścić stosowną opłatę, gdyż nieprawidłowe opłacenie lub nieopłacenie pozwu wiąże się z jego odrzuceniem. Zgodnie z art. 11 tejże ustawy, opłata może być stała, stosunkowa albo podstawowa.

Opłatę stałą, zgodnie z art. 12 zd. 1 k.s.c.u., pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe (czyli o zapłatę) w postępowaniu zwykłym i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie może być ona niższa niż 30,00 zł oraz wyższa niż 100.000,00 zł.

Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata ta wynosi 30,00 zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.Należy pamiętać, że postępowania nakazowe i upominawcze rządzą się odmiennymi zasadami niż te podane powyżej.

W postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą, zgodnie z tabelą kwot opisaną w art. 28 k.s.c.u.:

wartość przedmiotu umowy do 2.000,00 zł generuje opłatę stałą w wysokości 30,00 zł;

wartość przedmiotu umowy od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł to 100,00 zł;

wartość przedmiotu umowy od 5.000,00 zł do 7.500,00 zł – 250,00 zł;

wartość przedmiotu umowy powyżej 7.500,00 zł to 300,00 zł.

W postępowaniu nakazowym od pozwu pobiera się czwartą część opłaty, natomiast trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, przy czym opłata nie może wynosić mniej niż 30,00 zł.

W postępowaniu upominawczym pozew musi być opłacony w pełnej wysokości, z tym że sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od pozwu w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty.

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).,

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 785 z późn. zm.). Podstawa prawna:

Pozew o zapłatę – pobierz wzór PDF!

Ocena

Klient zalega z płatnością za fakturę, kupiony towar albo wykonaną usługę? Ostateczną formą odzyskiwania należności jest pozew o zapłatę złożony bezpośrednio do sądu. Sprawdź, jak napisać dobry pozew zapłaty!

Swoich praw odnośnie odzyskania należności możesz dochodzić zarówno jako przedsiębiorca, jak i osoba fizyczna. Pozew o zapłatę w musi jasno określać wartość przedmiotu sporu oraz dane powoda i pozwanego. Roszczenie finansowe w celu odzyskania należnych pieniędzy w tej formie to ostateczność. Złóż pozew do sądu o wydanie nakazu zapłaty jeśli nie masz złudzeń, że odzyskasz swoje pieniądze od klienta lub od pracodawcy. Zanim zdecydujesz się na napisanie pozwu zapłaty w postępowaniu sądowym, wykorzystaj też inne metody odzyskiwania należności.

Pozew o zapłatę – co to takiego i kiedy się go stosuje?

Pozwy do sądów rejonowych w celu odzyskania pieniędzy od dłużników możesz wnieść jako ostateczność. Po przekroczeniu podstawowego terminu płatności np. faktury postaw na mniej inwazyjne metody upomnienia o należną zapłatę. Wykorzystaj ponaglenia słowne, telefoniczne, e-mailowe oraz osobiste wizyty. Finalnie wyślij też przedsądowe wezwanie do zapłaty – w większości przypadków dłużników takie pismo przynosi oczekiwane efekty.

Pozew o zapłatę w praktyce jest wnioskiem o pomoc w odzyskaniu należnych pieniędzy z racji wystawionej faktury VAT lub wykonania pracy na podstawie umowy o pracę. Pismo tego typu kieruje się do sądu wraz z dowodami w sprawie. Dzięki temu temat nabiera oficjalnego toku i szanse na odzyskanie pieniędzy są znacznie większe.

Pozew o zapłatę – jakie informacje i dane powinien zawierać?

Aby wnieść pozew o zapłatę do sądu, musisz odpowiednio przygotować taki dokument. Po sporządzeniu formularza prześlij go bezpośrednio na adres stosownego sądu, który zajmie się sprawą i przeprowadzi rozeznanie w kwestii wyjaśnienia okoliczności wystąpienia zadłużenia. Pozew o zapłatę powinien zawierać wszystkie istotne kwestie dotyczące długu. W dokumencie umieść takie informacje, jak:

data i adres sporządzenia dokumentu;

informacje o stronach postępowanie (imiona, nazwiska, nazwy firm, adresy);

kwota, jaką powód chce odzyskać w ramach dochodzenia przed sądem, czyli wartość przedmiotu sporu;

jasne wskazanie żądania pozwu (np. faktury VAT);

dodatkowe wnioski (np. o wydanie sądowego nakazu zapłaty, zwrot kosztów procesu od dłużnika, przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda);

uzasadnienie (ta kwestia powinna być najobszerniej opisana w pozwie do sądu o zapłatę);

lista załączników (dowodów w sprawie);

własnoręczny podpis.

Jeśli umieścisz wszystkie te informacje w pozwie o zapłatę, sąd na pewno szybko rozpatrzy sprawę i pomoże ci w odzyskaniu należnych pieniędzy od dłużników. Warto dodać, że na etapie składania wniosku możesz poprosić o wydanie wyroku zaocznego bez obecności pozwanego.

Jaką formę przybiera pozew o zapłatę? Podpowiadamy!

Pozew o zapłatę dla postępowania zwykłego najczęściej obejmuje spraw cywilnych. Sądu wyjaśniają sprawę w ramach postępowania:

zwykłego;

uproszczonego;

upominawczego;

nakazowego.

Podczas składania wniosku o pomoc w rozwiązaniu sporu między stronami w kwestii zapłaty należnych środków, musisz jasno określić, w jakim trybie ma odbyć się postępowanie. Wiele zależy od wartości przedmiotu sporu oraz dostępnych dowodów w sprawie. Jeśli już składasz pozew sądowy o zapłatę, koniecznie przygotuj niezbędne dowody i załączniki do pozwu. Wtedy szybciej uzyskasz decyzję sądu odnośnie wydania nakazu zapłaty. Zwykła forma postępowania najczęściej zajmuje sporo czasu i generuje wysokie koszty przed odzyskaniem roszczenia pieniężnego.

Pozew o wpłatę w formie uproszczonej

Pozew o zapłatę w ramach postępowania uproszczonego jest przeznaczony dla wierzycieli, gdzie dłużnicy zalegają z kwotami nie większymi niż 20 tys. zł. Gotowy wzór takiego pozwu przygotujesz nawet w kilkanaście minut i złożysz go do odpowiedniego sądu. Taki tryb postępowania ma też zastosowanie w sprawach o zapłatę czynszu. Tutaj masz opcję dochodzenia praw tylko do jednego roszczenia (lub do wielu, jeśli wynikają z jednej umowy np. najmu).

Pozew o wpłatę w upominawczej

Tryb upominawczy przydaje się w sytuacjach, kiedy powód/powódka ma jasne dowody na temat winy dłużnika i braku spłaty zadłużenia. Pozew na formularzu w trybie upominawczym ma zastosowanie tylko do roszczeń pieniężnych. W celu rozpoczęcia takiego postępowania musisz znać dokładny adres dłużnika. Co ciekawe, sąd po przeanalizowaniu dowodów ma prawo wydać nakaz zapłaty długu bez przeprowadzenia rozprawy sądowej.

Pozew o wpłatę w formie nakazowej

Forma nakazowa ubiegania się o zapłatę działa podobnie jak metoda upominawcza. W tym przypadku dowody, jakie powinien zawierać pozew, muszą być określone w katalogu uznanym w ramach art. 485 Kodeksu prawa cywilnego. Zaliczamy do nich:

wezwania do zapłaty;

oświadczenia o uznaniu długu;

rachunki;

faktury.

Rozpatrzenie pozwu o zapłatę przez sąd w trybie nakazowym skutkuje ostatecznym wydaniem nakazu zapłaty wraz z informacją dla pozwanego, że ten ma 2 tygodnie na zaspokojenie roszczenia w całości.

Jak złożyć pozew o zapłatę do sądu? Najważniejsze informacje

Kiedy już przygotujesz swój pozew o zapłatę oraz wybierzesz formę postępowania, musisz tylko dostarczyć dokument wraz z załącznikami bezpośrednio do sądu. Potrzebujesz trzech egzemplarzy pozwu dla:

powoda;

sądu;

pozwanego.

Konieczność wykonania trzech kopii dotyczy także wszystkich załączników dołączanych do pozwu zapłaty. Pozew w sądzie musisz też własnoręcznie podpisać (lub przez pełnomocnika), a także poświadczyć zgodność załączników z oryginałami dokumentów. Roszczenie o zapłatę w formie pozwu złóż w biurze podawczym do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Uwaga! Kiedy wartość sporu przekracza 75 tys. zł, musisz udać się do sądu okręgowego. Komplet dokumentów złożysz drogą pocztową (tradycyjnie) lub osobiście.

Ile kosztuje pozew o zapłatę w sądzie?

Według ogólnie przyjętych zasad określa się, że koszty związane z postępowaniem sądowym o roszczenia pieniężne zależą od tego, jaki tryb postępowania wybrał powód/powódka. Oto konkretne wartości dla wybranych trybów:

postępowanie zwykłe sądowe – 5% wartości przedmiotu sporu;

postępowanie nakazowe – 1,25% wartości przedmiotu sporu;

postępowanie uproszczone:

30 zł dla pozwów o przedmiocie sporu o wartości do 2000 zł;

100 zł dla pozwów o przedmiocie sporu o wartości do 5000 zł;

250 zł dla pozwów o przedmiocie sporu o wartości do 7500 zł;

300 zł dla pozwów o przedmiocie sporu o wartości powyżej 7500 zł;

postępowanie w trybie elektronicznym – 1,25% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 30 zł.

Pozew o zapłatę – wzór

Potrzebujesz wzór pozwu o zapłatę? Pobierz gotowy formularz do uzupełnienia, a złożenie kompletu dokumentów w celu odzyskania należności na drodze postępowania cywilnego nie będzie dla ciebie żadnym problemem.

Pozew o zapłatę zaległej faktury

Dziękuję za wzór aktu prawnego. Spisanie umowy przebiegło bardzo dobrze. Dla mnie zawsze będziecie najlepszym wsparciem jeśli chodzi o kwestie prawno-finansowe. Życzę, aby serwis rozwijał się dynamicznie.Katarzyna, Wrocław

Polecam wszystkim, którzy potrzebują aktualnych i czytelnych wzorów dokumentów. Pierwszy raz korzystałam z serwisu, ale jeśli zaistnieje podobna potrzeba w przyszłości, na pewno skorzystam z ponownie. Plus za dodatkowy komentarz do wzoru. Aneta

Pobrałem wniosek o zawarcie ugody, który zawierał również opis, w jaki sposób go uzupełnić. Polecam wszystkim. Dobra baza dokumentów i wzorów. Dziękuję Marian, Piechowice

Uważam, że wzór umowy kupna sprzedaży samochodu, który mogłem pobrać z Państwa strony jest bardzo czytelny i zawiera wszystko to, co jest potrzebne do spisania dobrze umowy. Nie wiem jak inni, ale ja jestem zadowolony. Pozdrawiam Jacek, mechanik.

Oświadczenia do firmy pobieram od Państwa od dłuższego czasu. Szybki dostęp, zawsze aktualne wzory i dodatkowe komentarze to Państwa mocna strona. Oby tak dalej ! Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Andrzej, przedsiębiorstwo budowlane

Z Państwa serwisu korzystam już od wielu miesięcy. Pismo, które pobrałam z zakładki wzory dokumentów pozwoliło mi na sprawne załatwienie sprawy. Polecam wszystkim, którzy poszukują bazy wzorów dokumentów do pobrania. Naprawdę warto!Anna

Dziękuję bardzo za pomoc w rozwiązaniu ważnego dla mnie problemu. Wzór formularza, który pobrałam z Państwa serwisu był czytelny i posiadał przykład wypełnienia. W przyszłości będę z Was korzystała. Teresa, Warszawa

Dziękuję za udostępnienie wzoru pisma w przykładem wypełnienia. Państwa serwis zasługuje na pochwałę, gdyż wszystkie wzory można w bardzo łatwy sposób znaleźć i pobrać. Polecam! Mirosława, Szczecin

Nic dodać nic ująć. Państwa serwis jest bardzo pomocny. Szukałem wzoru pozwu, ściągnąłem go i mam wszystko już za sobą. Szybko i sprawnie. Polecam. Wojciech

Bardzo dobra baza wzorów dokumentów. Wszystkie znajdują się w jednym miejscu i są łatwe do pobrana. Czy mógłbym prosić o jakiś rabat następnym razem? Leszek, lekarz

Pobrałem od Państwa wzór apelacji. Długo poszukiwałem właściwego dokumentu, będę częściej Państwa odwiedzał. Daję dużego plusa, za to, że do wzoru załączony był przykład wypełnienia. Dziękuję i pozdrawiam Tomasz z Lublina

Fajny serwis, wszystkie wzory dokumentów znajdują się w jednym miejscu. Łatwo je odszukać i pobrać. Wzór aktu notarialnego, który pobrałem miał komentarz. Dbacie o Klienta. Oceniam bardzo dobrze. Anna, Bolesławiec

Witam. Pobrałam od Państwa wzór protokołu z posiedzenia zarządu spółki. Wzór aktualny i elegancko sporządzony. Opinia pozytywna w 100%. Barbara, wiceprezes

Dziękuję za możliwość pobrania starannie przygotowanego wzoru wniosku apelacji. Szybko znalazłam odpowiedni plik i go pobrałam. Państwa serwis polecę na pewno. Joanna, Pyrzyce

Wzór, który pobrałem miał dołączony komentarz prawny ! Dziękuję i pozdrawiam. Ułatwiło mi to pracę. Łukasz, student

Dzięki serwisowi znowu udało mi się uniknąć błędnych decyzji, które mogłyby mieć nieprzyjemne konsekwencje finansowe i spowodować wiele stresu. Wzór, który pobrałem. Krzysztof, programista

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory

Wyjątkowe opracowanie tematyki pozwu o zapłatę faktury, które przyda się przedsiębiorcom, osobom fizycznym i profesjonalnym pełnomocnikom.

Książka zawiera 33 strony w formacie A4, na których zawarto wszystkie niezbędne informacje potrzebne do samodzielnego skonstruowania pozwu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do wierzycieli, którzy chcą dochodzić swoich roszczeń przed sądem, a także profesjonalnych pełnomocników występujących w takich sprawach.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już

ponad 80.000 razy

Stan prawny publikacji: aktualny (ostatnia weryfikacja: 29 października 2020 r.)

Dla kogo?

Wierzyciele

Przedsiębiorcy

Studenci prawa i kierunków pokrewnych

Aplikanci zawodów prawniczych

Pełnomocnicy procesowi

Dlaczego warto?

Przejrzysta forma

Opracowanie wszystkich niezbędnych elementów pozwu o zapłatę

Prosty, zrozumiały język

Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika

Cena stanowiąca ułamek kosztu porady prawnej

O książce

Liczba stron: 33

Format: PDF (A4)

Data wydania: 29 października 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory to profesjonalny poradnik, dzięki któremu będziesz mógł stworzyć od zera pozew o zapłatę faktury. Napisany przystępnym, pozbawionym prawniczego żargonu językiem, zawiera wszystko co niezbędne, by przygotować takie pismo procesowe. Na końcu książki znajdują się wzory, które można dowolnie modyfikować. Dodatkowo do książki dołączono te same wzory w plikach umożliwiających samodzielną edycję. Autor jest adwokatem specjalizującym się w prawie gospodarczym i w tworzeniu pism procesowych. Stan prawny: 29 października 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści

Po co składać pozew?

Wymogi postępowania sądowego

Oznaczenie powoda

Oznaczenie pozwanego

Do jakiego sądu skierować pozew

Sądy polubowne i wydziały

Tytuł pisma

Wartość przedmiotu sporu

Żądanie pozwu

Wniosek o zasądzenie kosztów

Wniosek o tryb postępowania

Oznaczenie daty wymagalności roszczenia

Informacja o próbie porozumienia przedsądowego

Wnioski dowodowe

Inne wnioski

Uzasadnienie

Podpis

Załączniki

Opłata od pozwu

Braki formalne

Sposób wniesienia pozwu

Pozew o zapłatę faktury – roboty budowlane

Pozew o zapłatę faktury – sprzedaż towaru

O mnie

Michał Wysocki

키워드에 대한 정보 pozew o zapłatę faktury wzór

다음은 Bing에서 pozew o zapłatę faktury wzór 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Łóżko 140X200 Z Pojemnikiem Na Pościel Otwierane Z Boku | Łóżko Rozkładane Tapicerowane Areo Z Pojemnikiem Na Pościel - Nowość! 인기 답변 업데이트
See also  Liliowiec Stella D Oro Hemerocallis Stella De Oro | Stella De Oro - Hemerocallis Daylily 빠른 답변

See also  위 내시경 미국 | 미국에서 위,대장 내시경 경험기. 모든 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Jak napisać pozew.

 • jak napisać pozew
 • pozew o zapłatę
 • formularz sądowy
 • formularz pozwu

Jak #napisać #pozew.


YouTube에서 pozew o zapłatę faktury wzór 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Jak napisać pozew. | pozew o zapłatę faktury wzór, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment