Podstawa Programowa Technik Eksploatacji Portów I Terminali 2019 | Technik Eksploatacji Portów I Terminali 166 개의 자세한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “podstawa programowa technik eksploatacji portów i terminali 2019 – Technik eksploatacji portów i terminali“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 ORE – kształcenie zawodowe 이(가) 작성한 기사에는 조회수 630회 및 좋아요 7개 개의 좋아요가 있습니다.

podstawa programowa technik eksploatacji portów i terminali 2019 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Technik eksploatacji portów i terminali – podstawa programowa technik eksploatacji portów i terminali 2019 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Autor: Teresa Łobaczewska-Pawłowska, Wojciech Wołoszyn, Paulina Mizerska
Film o zawodzie – Technik eksploatacji portów i terminali w formacie flash video i MP4 oraz zdjęcia przedstawiające ten zawód. Zbiór filmów i zdjęć o zawodach w formacie DVD Video dostępny jest w odrębnym pliku: Perspektywy DVD Video – plik spakowany.
Numer konkursu: 2/POKL/3.4.3./2013
Numer projektu: POKL.03.04.03-00-098/13-00
Nazwa projektu: Perspektywy edukacyjno-zawodowe – narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej
Strona www projektu: http://www.perspektywy3d.pl
Beneficjent (nazwa): GlobalFun sp. z o.o., Warszawa
Lokalizacja beneficjenta (miasto): Warszawa

podstawa programowa technik eksploatacji portów i terminali 2019 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333106

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.koweziu.edu.pl

Date Published: 1/16/2021

View: 3402

programy nauczania – eMPi2

technik eksploatacji portów i terminali – podstawa programowa kształcenia w … programowa kształcenia w zawodzie technik logistyk (SPL.01, SPL.04), 2019 …

+ 여기에 표시

Source: www.empi2.pl

Date Published: 12/7/2022

View: 9023

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE …

ZAŁĄCZNIK Nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI SYMBOL CYFROWY 342[03] I. OPIS ZAWODU 1.

+ 더 읽기

Source: docplayer.pl

Date Published: 9/9/2022

View: 470

technik eksploatacji portów i terminali Kod zawodu: 333106

podstawie badania przeprowadzonego w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu. … szkolnego 2019–2020) w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali, …

+ 여기에 보기

Source: www.cdzdm.pl

Date Published: 8/30/2022

View: 4151

Terminy egzaminów zawodowych podstawa programowa 2019!

Technik eksploatacji portów i terminali. 333106. SPL.02. Obsługa podróżnych w portach. i terminalach. d ; Technik organizacji turystyki. 422104.

+ 여기에 보기

Source: zs2zory.pl

Date Published: 11/13/2022

View: 8302

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej …

1) w roku szkolnym 2019/2020 w: … Podstawa programowa kształcenia w zawodach została określona w trzech … Technik eksploatacji portów i terminali.

+ 여기를 클릭

Source: www.prawo.vulcan.edu.pl

Date Published: 12/9/2022

View: 3153

주제와 관련된 이미지 podstawa programowa technik eksploatacji portów i terminali 2019

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Technik eksploatacji portów i terminali. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Technik eksploatacji portów i terminali
Technik eksploatacji portów i terminali

주제에 대한 기사 평가 podstawa programowa technik eksploatacji portów i terminali 2019

  • Author: ORE – kształcenie zawodowe
  • Views: 조회수 630회
  • Likes: 좋아요 7개
  • Date Published: 2017. 1. 17.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=dz8mtaLOj-A

Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333106

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 19 czerwca 2015 r.

technik eksploatacji portów i terminali 333106

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;

2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;

3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;

4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy Uczeń: 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Uczeń: 1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo Uczeń: 1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; 5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. (KPS). Kompetencje personalne i społeczne Uczeń: 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 4) jest otwarty na zmiany; 5) potrafi radzić sobie ze stresem; 6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 9) potrafi negocjować warunki porozumień; 10) współpracuje w zespole. (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika) Uczeń: 1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; 6) komunikuje się ze współpracownikami.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.q);

PKZ(A.q) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych Uczeń: 1) rozróżnia rodzaje portów i terminali; 2) rozróżnia elementy infrastruktury portów i terminali; 3) charakteryzuje systemy zarządzania portami i terminalami; 4) charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach; 5) określa właściwości towarów i ładunków; 6) posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej; 7) korzysta z planów, map i danych statystycznych; 8) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu; 9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali opisane w części II:

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 1. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach Uczeń: 1) określa oczekiwania klientów; 2) korzysta z map, przewodników, ofert biur podróży, informatorów; 3) wykorzystuje technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali; 4) przygotowuje oferty usług dla podróżnych; 5) planuje obsługę podróżnych w terminalach pasażerskich; 6) sporządza dokumentację związaną z planowaniem obsługi podróżnych; 7) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące transportu; 8) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi podróżnych. 2. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach Uczeń: 1) przygotowuje materiały informacyjne dla podróżnych; 2) udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich; 3) sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych; 4) sprawdza dokumenty podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich; 5) obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych; 6) podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki; 7) obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych; 8) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do obsługi podróżnych.

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 1. Organizowanie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów w portach i terminalach Uczeń: 1) określa elementy infrastruktury portów i terminali; 2) określa wyposażenie portów i terminali; 3) rozróżnia środki transportu bliskiego i transportu dalekiego oraz określa ich przeznaczenie; 4) dobiera środki transportu bliskiego do przeładunku towarów; 5) rozróżnia rodzaje opakowań; 6) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami i kontenerami; 7) oblicza wielkość powierzchni magazynowej oraz określa miejsca składowania towarów; 8) planuje prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów, w tym towarów niebezpiecznych, ponadnormatywnych, i żywych zwierząt; 9) wykonuje czynności związane z magazynowaniem i przeładunkiem towarów; 10) obsługuje regały magazynowe niskiego i wysokiego składowania; 11) korzysta z oprogramowania specjalistycznego w pracach przeładunkowo- -magazynowych; 12) obsługuje automatyczne systemy składowania i określania towarów; 13) organizuje obsługę środków transportu dalekiego w zakresie prac przeładunkowych; 14) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu dalekiego; 15) przestrzega przepisów prawa dotyczących magazynowania i transportu towarów i ładunków. 2. Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach Uczeń: 1) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące magazynowania, przewozu i bezpieczeństwa ładunków w portach i terminalach; 2) określa odpowiedzialność materialną, osobistą i wspólną za powierzone mienie; 3) udziela klientom informacji na temat usług świadczonych w portach i terminalach; 4) przestrzega zasad rozpatrywania reklamacji dotyczących obsługi ładunków w portach i terminalach; 5) oblicza zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową; 6) przeprowadza inwentaryzację magazynów; 7) oblicza koszty przeładunku i operacji magazynowych; 8) sporządza ofertę handlową na wykonanie obsługi towarów i ładunków; 9) przygotowuje rozliczenia kosztów przeładunku, korzystania z infrastruktury portów i terminali oraz usług dodatkowych. 3. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach Uczeń: 1) posługuje się dokumentacją techniczną, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi urządzeń przeładunkowych i magazynowych w portach i terminalach; 2) charakteryzuje zadania związane z eksploatacją portów i terminali; 3) ocenia stan techniczny urządzeń portowych i terminalowych oraz środków transportu bliskiego; 4) rozróżnia metody napraw i regeneracji środków transportu bliskiego; 5) przeprowadza przeglądy okresowe, badania diagnostyczne i naprawy urządzeń transportu bliskiego; 6) organizuje obsługę techniczną środków transportu bliskiego w portach i terminalach; 7) posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej podczas obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor multimedialny, wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, dokumentacje techniczne urządzeń transportu bliskiego oraz ich zespołów i podzespołów; schematy instalacji elektrycznych maszyn i urządzeń; normy dotyczące rysunku technicznego maszynowego i elektrycznego; katalogi maszyn i urządzeń (w tym urządzeń transportu bliskiego);

2) pracownię eksploatacji środków transportu bliskiego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, plansze poglądowe, filmy prezentujące poszczególne rodzaje urządzeń i narzędzi wykorzystywane przy obsłudze środków transportu bliskiego, filmy dydaktyczne przedstawiające środki transportu bliskiego poziomego i pionowego oraz osprzęt przeładunkowy, filmy dydaktyczne i foliogramy przedstawiające zasady bezpiecznej pracy środków transportu, przykładowe materiały eksploatacyjne stosowane do środków transportu bliskiego, dokumentacje obsługowe i eksploatacyjne urządzeń transportu bliskiego, modele maszyn i urządzeń, układów automatyki stosowanych w środkach transportu bliskiego, katalogi środków transportu;

3) pracownię gospodarki materiałowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, plansze, foliogramy, prezentacje, filmy dydaktyczne przedstawiające normy i standardy przewożonych ładunków, przekroje środków transportu dalekiego, magazyny (w tym materiałów niebezpiecznych), urządzenia do składowania oraz pomocnicze urządzenia magazynowe, wzory znakowania opakowań ładunków i urządzeń transportu, zasady ładowania i przewozu towarów, wzory dokumentów związanych z gospodarką magazynową, jedno stanowisko komputerowe z przykładowym oprogramowaniem wspomagającym gospodarkę magazynową, stanowisko do kompletowania ładunków, modele, plansze poglądowe, foliogramy statków i ich ładowni, opakowań (standardowych i niestandardowych), magazynów i ich wyposażenia, katalogi towarów i opakowań;

4) pracownię obsługi podróżnych w portach i terminalach, wyposażoną w: stanowiska komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji oraz z oprogramowaniem wspomagającym obsługę podróżnych (jedno stanowisko dla trzech uczniów), filmy i materiały dydaktyczne przedstawiające pracę portów i terminali, obsługę podróżnych w portach i terminalach, obsługę podróżnych w portach i terminalach podczas sytuacji kryzysowych, urządzenia komunikacji przewodowej i bezprzewodowej (telefon, faks, zestaw krótkofalówek, komunikatory typu hands free), zestaw przepisów dotyczących obsługi podróżnych w portach i terminalach, zestaw do udzielania pierwszej pomocy wraz z dokumentacją udzielania pomocy poszkodowanym i postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podróżnych.

W szkole prowadzącej kształcenie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali są nauczane dwa języki obce ukierunkowane zawodowo, z tym że jednym z nich jest język angielski.

Kształcenie praktyczne może być realizowane w: pracowniach szkolnych, centrach logistyczno-dystrybucyjnych, agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych, terminalach osobowych i towarowych, lotniczych, kolejowych, samochodowych, portach morskich, śródlądowych i przystaniach promowych oraz przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych na terenie wolnych obszarów celnych.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno–usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 370 godz. A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 270 godz. A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 710 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

programy nauczania

Wyświetleń: 29536

Programy nauczania do pobrania (format doc)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – PRZEDMIOTY:

TECHNIKUM – PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

LICEUM I TECHNIKUM (W KLASACH PO GIMNAZJUM) – PRZEDMIOTY OGÓLNE:

– podstawa programowa kształcenia w zawodzie sprzedawca (HAN.01) i podział efektów kształcenia, 2019 rok (– podstawa programowa kształcenia w zawodzie magazynier logistyk(SPL.01), 2019 rok (– podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali (SPL.02, SPL.03), 2019 rok (– podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik handlowiec (HAN.01, HAN.02) i podział efektów kształcenia, 2019 rok (– podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik logistyk (SPL.01, SPL.04), 2019 rok (– podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji turystyki (HGT.07, HGT.08), 2019 rok (– podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik reklamy (PGF07, PGF08), 2019 rok (– podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik spedytor (SPL.05), 2019 rok (– podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych (FRK.04), 2019 rok (– podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.02, HGT.12), 2019 rok (

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK Nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI SYMBOL CYFROWY 342[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zadania realizowane w czasie eksploatacji portów i terminali; 2) opisywać budowę portów i terminali oraz ich wyposaŝenie; 3) opisywać urządzenia transportu bliskiego; 4) obsługiwać automatyczne systemy składowania i identyfikacji towarów; 5) dokonywać doboru urządzeń transportu bliskiego do przeładunku towarów; 6) obsługiwać i eksploatować urządzenia przeładunkowe w portach i terminalach oraz posługiwać się statkowymi urządzeniami przeładunkowymi; 7) posługiwać się dokumentacją statku i sporządzać plan jego załadunku; 8) rozmieszczać ładunki sypkie, cięŝkie sztuki i drobnicę luzem w ładowniach i na międzypokładach statku; 9) sztauować i mocować ładunki na statkach; 10) organizować obsługę samochodów, wagonów kolejowych, statków morskich, Ŝeglugi śródlądowej oraz statków powietrznych w portach i terminalach; 11) organizować i realizować obsługę podróŝnych w portach morskich i Ŝeglugi śródlądowej oraz w terminalach kolejowych i lotniczych; 12) charakteryzować właściwości oraz składować ładunki masowe: płynne, gazowe i stałe oraz drobnicę luzem i w kontenerach; 13) stosować przepisy prawa dotyczące pracy portów i terminali oraz składowania ładunków;

2 14) opisywać zasady ruchu kolejowego i posługiwać się sygnalizacją kolejową; 15) organizować i dokonywać przeładunku towarów, w tym niebezpiecznych, ponadgabarytowych i Ŝywych zwierząt, z wykorzystaniem infrastruktury portów i terminali; 16) eksploatować i oceniać stan techniczny urządzeń portowych i terminalowych oraz urządzeń transportu bliskiego, zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi dozoru technicznego; 17) dokonywać przeglądów bieŝących i okresowych urządzeń przeładunkowych i obsługowych w portach i terminalach; 18) klasyfikować i opisywać magazyny oraz ich wyposaŝenie; 19) montować, demontować i eksploatować regały magazynowe niskiego i wysokiego składowania; 20) obsługiwać regały magazynowe i obliczać wielkość powierzchni magazynowej oraz wskazywać miejsce składowania towarów, z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego; 21) prowadzić gospodarkę opakowaniami i kontenerami; 22) przeprowadzać inwentaryzację magazynu i określać odpowiedzialność materialną, osobistą i wspólną, za powierzone mienie; 23) określać potrzeby i zakresy remontów infrastruktury portu, terminalu i magazynu; 24) obsługiwać środki łączności przewodowej i bezprzewodowej; 25) obliczać koszty przeładunku, operacji magazynowych i obsługi podróŝnych; 26) sporządzać oferty handlowe na wykonywanie obsługi towarów i obsługi środków transportu w portach i terminalach; 27) wykonywać czynności z zakresu konfekcjonowania, przepakowywania i magazynowania towarów; 28) prowadzić dokumentację magazynową i ekspedycyjną w portach i terminalach; 29) posługiwać się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych; 30) stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych; 31) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpoŝarowej oraz ochrony środowiska; 32) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 33) kierować zespołem pracowników; 2

3 34) stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy; 35) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy; 36) korzystać z róŝnych źródeł informacji oraz doradztwa specjalistycznego; 37) prowadzić działalność gospodarczą. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych Podstawy przedsiębiorczości. 2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) magazynowania ładunków, w tym ponadgabarytowych, niebezpiecznych i Ŝywych zwierząt, w portach i terminalach; 2) obsługiwania ładunków, w tym kontenerowych, w portach i terminalach; 3) obsługiwania środków transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych; 4) sporządzania dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów; 5) dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali; 6) dobierania opakowań jednostkowych i transportowych oraz prowadzenia gospodarki opakowaniami i kontenerami; 7) obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali; 8) rozpatrywania reklamacji zgodnie z trybem określonym w umowie, dotyczących obsługi ładunków lub osób w portach i terminalach; 9) obliczania kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasaŝerów; 10) organizowania i prowadzenia eksploatacji urządzeń transportu bliskiego; 11) organizowania i wykonywania konserwacji, przeglądów okresowych, napraw i badań diagnostycznych urządzeń transportu bliskiego. 3

4 II. BLOKI PROGRAMOWE Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu zawodu, zawierają następujące bloki programowe: 1) podstawy eksploatacji portów i terminali; 2) magazynowanie; 3) transport bliski w portach i terminalach; 4) podstawy działalności zawodowej BLOK: PODSTAWY EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią z zakresu eksploatacji portów i terminali; 2) klasyfikować i opisywać środki transportu; 3) identyfikować elementy składowe systemów logistycznych w eksploatacji portów i terminali; 4) opisywać zasady bezpieczeństwa w terminalach lotniskowych; 5) opisywać zasady pracy w słuŝbach obsługujących statki powietrzne; 6) opisywać systemy i urządzenia do kontroli osób oraz bagaŝu w portach lotniczych; 7) opisywać porty i terminale, w tym drogowe, morskie, kolejowe, lotnicze i Ŝeglugi śródlądowej; 8) opisywać wykonywane zadania przy obsłudze ładunków i podróŝnych w portach i terminalach; 9) opisywać organizację transportu kolejowego i zasady ruchu kolejowego; 10) posługiwać się sygnalizacją w transporcie kolejowym; 11) klasyfikować ładunki; 12) określać właściwości ładunków; 13) przygotowywać ładunek do transportu; 14) określać podatność transportową ładunków; 15) zabezpieczać ładunki przed uszkodzeniem w czasie transportu; 4

5 16) opracowywać plan załadunku statku morskiego i Ŝeglugi śródlądowej; 17) rozmieszczać ładunki sypkie, cięŝkie i drobnicę luzem oraz kontenery w ładowniach statku i na jego międzypokładach; 18) sztauować i mocować ładunki na statku; 19) dobierać opakowania i kontenery oraz kompletować ładunki; 20) rozpatrywać reklamacje klientów dotyczące złej jakości wykonywanych usług; 21) obliczać czas realizacji usług w portach i terminalach; 22) przygotować przewóz materiałów niebezpiecznych i Ŝywych zwierząt; 23) rozpoznawać oznakowania ładunków, w tym niebezpiecznych; 24) prowadzić dokumentację ekspedycyjną w portach i terminalach; 25) posługiwać się technologiami informatycznymi w realizacji zadań z zakresu obsługi ładunków w portach i terminalach; 26) obsługiwać środki łączności przewodowej i bezprzewodowej; 27) planować system transportowy ładunków w portach i terminalach z uwzględnieniem dróg i ciągów transportowych oraz miejsc przeładunku towarów; organizować infrastrukturę magazynową i transportu bliskiego; 28) klasyfikować opakowania; 29) kalkulować ceny obsługi ładunków w portach i terminalach; 30) obliczać koszty obsługi ładunków w portach i terminalach; 31) obliczać koszty eksploatacji urządzeń transportu bliskiego i usług w portach i terminalach; 32) stosować systemy identyfikacji ładunków oraz znakować ładunki; 33) obsługiwać system automatycznej identyfikacji towarów UCC/EAN; 34) optymalizować powierzchnię ładunkową środków transportu; 35) wystawiać faktury VAT za wykonane usługi; 36) obsługiwać statki morskie, Ŝeglugi śródlądowej, statki powietrzne i wagony kolejowe; 37) obsługiwać podróŝnych w portach i terminalach; 38) przygotowywać ładunki do odpraw celnych, sanitarnych i fitosanitarnych; 39) przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŝarowej i ochrony środowiska w portach i terminalach; 40) posługiwać się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, przy realizacji zadań zawodowych; 5

6 41) charakteryzować systemy gospodarowania odpadami i system ochrony środowiska; 42) wykonywać zadania w zakresie gospodarki odpadami z zachowaniem zasad ekologistyki; 43) wykonywać usługi recyklingowe odpadów po opakowaniach i urządzeń transportu bliskiego wycofanych z eksploatacji w portach i terminalach. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych: 1) terminologia z zakresu eksploatacji portów i terminali; 2) środki transportu morskiego, lotniczego, kolejowego i Ŝeglugi śródlądowej; 3) logistyka i podstawowe struktury systemów logistycznych; 4) procesy logistyczne; 5) funkcje i rodzaje portów i terminali; 6) zasady bezpieczeństwa w terminalach lotniskowych; 7) zasady obsługi statków powietrznych; 8) systemy i urządzenia do kontroli osób oraz bagaŝu w portach lotniczych; 9) infrastruktura, technika i technologia w procesach logistycznych; 10) obsługa ładunków i podróŝnych w portach i terminalach; 11) organizacja transportu kolejowego ustawa o transporcie kolejowym; 12) zasady ruchu kolejowego; 13) sygnalizacja w transporcie kolejowym; 14) załadunek wagonów kolejowych i oznakowanie przewoŝonych ładunków; 15) zasady pracy manewrowej w transporcie kolejowym; 16) klasyfikacja ładunków; 17) właściwości ładunków; 18) zasady przygotowywania ładunków do transportu; 19) podatność transportowa ładunków; 20) zabezpieczanie ładunków przed uszkodzeniem w czasie transportu; 21) plan załadunku statku morskiego i Ŝeglugi śródlądowej; 22) systemy informatyczne sporządzania planu załadunku; 23) rozmieszczenie ładunków na statkach morskich i Ŝeglugi śródlądowej; 24) sztauowanie i mocowanie ładunku; 6

7 25) procedury stosowane w razie uszkodzenia ładunku w transporcie; 26) systemy jakości procedury ustalania krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Point HACCP); 27) certyfikaty jakości i usług; 28) reklamacje w sprawie złej jakości wykonywanych usług; 29) zasady określania terminów realizacji usług w portach i terminalach; 30) technologia przewozów materiałów niebezpiecznych i Ŝywych zwierząt; 31) technologie informatyczne wspomagające realizację zadań z zakresu obsługi ładunków w portach i terminalach; 32) systemy elektronicznej wymiany dokumentów (Electronic Data Interchange EDI); 33) obsługa zamówień przewozowych; 34) czas i koszty przeładunku towarów; 35) drogi i ciągi transportowe; 36) miejsca przeładunku towarów; 37) urządzenia do składowania towarów; 38) infrastruktura magazynowa; 39) infrastruktura transportu bliskiego; 40) klasyfikacja opakowań; 41) opakowania jednostkowe, zbiorcze i transportowe; 42) cennik obsługi ładunków w portach i terminalach; 43) rachunek kosztów obsługi ładunków w portach i terminalach; 44) koszty eksploatacji urządzeń oraz obsługi towarów i podróŝnych w portach i terminalach; 45) fakturowanie usług w portach i terminalach; 46) optymalizacja powierzchni załadunku środków transportu; 47) obsługa statków morskich, Ŝeglugi śródlądowej, statków powietrznych i wagonów kolejowych; 48) obsługa podróŝnych w portach i terminalach; 49) zarządzanie infrastrukturą logistyczną; 50) planowanie operacyjne w portach i terminalach; 51) odprawy celne, sanitarne i fitosanitarne ładunków; 52) prowadzenie dokumentacji transportowej w językach obcych; 53) system ochrony środowiska w portach i terminalach; 7

8 54) ekologistyka w zarządzaniu odpadami stałymi; 55) ekologistyka w zarządzaniu odpadami opakowaniowymi; 56) usługi recyklingowe odpadów po opakowaniach i urządzeń transportu bliskiego wycofanych z eksploatacji w portach i terminalach. BLOK: MAGAZYNOWANIE 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) klasyfikować magazyny; 2) wyposaŝać magazyny; 3) opisywać magazyny celne i wolne obszary celne oraz zasady ich funkcjonowania; 4) eksploatować regały magazynowe niskiego i wysokiego składowania; 5) stosować zasady zarządzania magazynem; 6) określać rolę i zadania magazynów w obsłudze portów i terminali; 7) realizować zadania magazynowe; 8) obliczać i zagospodarowywać przestrzeń składową magazynów; 9) przygotowywać strefy przyjęć i wydawania towarów; 10) przygotowywać strefy kompletacji towarów; 11) klasyfikować kontenery i opisywać ich budowę; 12) opisywać zasady składowania i mocowania kontenerów; 13) gospodarować opakowaniami transportowymi; 14) stosować systemy informatyczne i oprogramowanie wspomagające gospodarkę magazynową; 15) obliczać koszty magazynowania; 16) przestrzegać norm obciąŝenia regałów magazynowych i przepisów bezpieczeństwa przy obsłudze magazynu; 17) magazynować materiały niebezpieczne, ładunki ponadgabarytowe, Ŝywe zwierzęta; 18) kontrolować straty w procesach przemieszczania, magazynowania i przechowywania towarów; 19) przeprowadzać inwentaryzację magazynów; 8

9 20) określać odpowiedzialność materialną, osobistą i wspólną, za powierzone mienie; 21) prowadzić dokumentację magazynową; 22) wykonywać czynności z zakresu konfekcjonowania, przepakowywania i ładowania w opakowania zbiorcze; 23) znakować i odczytywać oznakowania w językach obcych zamieszczone na ładunkach i opakowaniach. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych: 1) klasyfikacja, funkcje i rodzaje magazynów; 2) zadania i zabezpieczenie magazynów; 3) wyposaŝenie magazynów; 4) przejścia graniczne; 5) procedury celne; 6) wolne obszary celne i magazyny celne; 7) wymogi Unii Europejskiej w zakresie procedur odprawy celnej i granicznej; 8) procesy magazynowe przyjmowanie, wydawanie, składowanie i kompletacja; 9) eksploatacja magazynów niskiego i wysokiego składowania; 10) podział funkcjonalno organizacyjny magazynu; 11) zarządzanie magazynem; 12) rola i zadania magazynów w portach i terminalach; 13) przestrzeń składowa magazynów; 14) zagospodarowanie strefy przyjęć i wydawania towarów; 15) gospodarowanie paletami i pojemnikami oraz kontenerami; 16) obsługa zwrotów opakowań transportowych; 17) strefa kompletacji; 18) klasyfikacja i budowa kontenerów; 19) składowanie kontenerów; 20) mocowanie kontenerów na środkach transportu; 21) terminale RO – RO; 22) magazynowe systemy informatyczne; 9

10 23) automatyczna identyfikacja przepływu towarów w obszarze magazynowania i dystrybucji; 24) koszty magazynowania; 25) normy obciąŝenia i przepisy bezpieczeństwa przy obsłudze magazynu; 26) magazynowanie materiałów niebezpiecznych; 27) magazynowanie ładunków ponadgabarytowych; 28) magazynowanie Ŝywych zwierząt; 29) straty w procesach przemieszczania, magazynowania i przechowywania towarów; 30) inwentaryzacja magazynów; 31) odpowiedzialność osobista i wspólna za powierzone mienie; 32) dokumentacja magazynowa; 33) konfekcjonowanie, przepakowywanie i ładowanie towarów w opakowania zbiorcze; 34) znakowanie ładunków w językach obcych. BLOK: TRANSPORT BLISKI W PORTACH I TERMINALACH 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) klasyfikować urządzenia transportu bliskiego stosowane w portach i terminalach oraz w magazynach; 2) opisywać zasady doboru i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego; 3) organizować załadunek i wykonywać wyładunek towarów w portach i terminalach z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego; 4) rozróŝniać urządzenia transportu bliskiego stosowane w portach i terminalach, ze względu na ich przeznaczenie i rozwiązania konstrukcyjne; 5) charakteryzować elementy mechanizmów w urządzeniach transportu bliskiego w portach i terminalach oraz opisywać ich budowę i działanie; 6) odczytywać rysunki mechanizmów urządzeń transportu bliskiego; 10

11 7) odczytywać schematy instalacji elektrycznych i elektronicznych oraz rozróŝniać rodzaje obwodów występujących w instalacjach elektrycznych urządzeń transportu bliskiego w portach i terminalach; 8) określać rolę i rodzaj elementów elektronicznych stosowanych w budowie urządzeń transportu bliskiego w portach i terminalach; 9) rozróŝniać podstawowe mechanizmy napędowe, części przesuwane oraz mechanizmy ruchu postępowego i obrotowego urządzeń transportu bliskiego oraz wyjaśniać budowę, zasady działania i przeznaczenie typowych urządzeń transportu bliskiego stosowanych w portach i terminalach; 10) kontrolować stan techniczny urządzeń transportu bliskiego w portach i terminalach oraz ich zespołów i elementów, stosując odpowiednie metody diagnozowania i weryfikacji; 11) posługiwać się dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń transportu bliskiego stosowanych w portach i terminalach; 12) eksploatować urządzenia transportu bliskiego zgodnie z dokumentacją techniczną; 13) wykonywać operacje obsługowe i eksploatacyjne urządzeń transportu bliskiego, zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno ruchowej; 14) rozróŝniać i charakteryzować podstawowe rodzaje materiałów eksploatacyjnych i dobierać je do określonych warunków eksploatacji urządzeń transportu bliskiego; 15) charakteryzować procesy zuŝycia oraz starzenia urządzeń transportu bliskiego oraz przeciwdziałać im; 16) charakteryzować procesy i czynniki mające wpływ na uszkodzenia urządzeń transportu bliskiego w portach i terminalach; 17) dokonywać obsługi codziennej, przeglądów bieŝących i okresowych urządzeń transportu bliskiego; 18) obsługiwać komputerowe urządzenia sterujące urządzeniami transportu bliskiego w portach i terminalach; 19) obliczać koszty usług transportu bliskiego; 20) obliczać koszty eksploatacji urządzeń transportu bliskiego; 21) prowadzić dokumentację eksploatacyjną urządzeń transportu bliskiego portach i terminalach; 22) stosować umowne sygnały przy pracy urządzeń dźwigowych; 11

12 23) zamawiać części zamienne i materiały eksploatacyjne do urządzeń transportu bliskiego; 24) przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji i remontów urządzeń transportu bliskiego w portach i terminalach. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych: 1) klasyfikacja urządzeń transportu bliskiego stosowanych w portach i terminalach oraz w magazynach; 2) budowa i zasady działania urządzeń transportu bliskiego; 3) eksploatacja urządzeń transportu bliskiego; 4) organizacja załadunku i wyładunku towarów w portach i terminalach z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego; 5) mechanizmy i ich elementy w urządzeniach transportu bliskiego; 6) zasady działania mechanizmów stosowanych w urządzeniach transportu bliskiego; 7) budowa i zasady działania typowych urządzeń transportu bliskiego poziomego i pionowego w portach i terminalach; 8) czytanie rysunków technicznych mechanizmów urządzeń transportu bliskiego; 9) czytanie schematów instalacji elektrycznej i elektronicznej; 10) elementy elektroniczne i automatyki stosowane w budowie urządzeń transportu bliskiego; 11) podstawowe mechanizmy napędowe w urządzeniach transportu bliskiego; 12) napędy i układy sterowania: hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne; 13) diagnostyka techniczna urządzeń transportu bliskiego; 14) podstawowe pojęcia eksploatacji urządzeń technicznych; 15) warunki techniczne eksploatacji urządzeń transportu bliskiego; 16) eksploatacja elementów jezdnych i roboczych urządzeń transportu bliskiego; 17) zasady rozpoznawania zuŝycia i uszkodzeń elementów i mechanizmów urządzeń transportu bliskiego; 18) dokumentacja techniczno ruchowa urządzeń transportu bliskiego; 19) dokumentacja eksploatacyjna urządzeń transportu bliskiego; 20) zasady napraw urządzeń; 12

13 21) ogólne zasady projektowania procesów technologicznych montaŝu; 22) zasady montaŝu i demontaŝu urządzeń transportu bliskiego; 23) materiały, gazy i płyny eksploatacyjne; 24) uszczelnienia techniczne; 25) fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń; 26) korozja metali i powłoki ochronne; 27) obsługa codzienna, przeglądy bieŝące i okresowe urządzeń transportu bliskiego; 28) stanowiska i urządzenia obsługowo-naprawcze; 29) organizacja prac eksploatacyjnych; 30) komputerowe sterowanie urządzeniami transportu bliskiego; 31) kalkulacja kosztów usług transportu bliskiego; 32) koszty eksploatacji urządzeń transportu bliskiego; 33) dokumentacja eksploatacyjna urządzeń transportu bliskiego w portach i terminalach; 34) sygnały umowne przy pracy urządzeń dźwignicowych; 35) zamawianie części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń transportu bliskiego; 36) zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji i remontów urządzeń transportu bliskiego BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1) wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej; 2) rozróŝniać formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw; 3) sporządzać budŝet i planować rozwój przedsiębiorstwa; 4) opracowywać plan marketingowy; 5) formułować i rozumieć pisemne i ustne wypowiedzi w językach obcych, w tym w języku angielskim związane z realizacją zadań zawodowych; 6) podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy; 7) sporządzać dokumenty dotyczące zatrudnienia; 13

14 8) sporządzać dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej; 9) stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy; 10) stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpoŝarowej oraz ochrony środowiska; 11) stosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej; 12) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 13) stosować środki ochrony indywidualnej; 14) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy; 15) określać wpływ zmęczenia fizycznego i psychicznego na efektywność pracy; 16) komunikować się z uczestnikami procesu pracy; 17) prowadzić negocjacje; 18) rozwiązywać problemy dotyczące działalności zawodowej; 19) podejmować decyzje; 20) organizować doskonalenie zawodowe pracowników; 21) korzystać z róŝnych źródeł informacji w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych; 22) przestrzegać zasad etyki. 2. Treści kształcenia (działy programowe) Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych: 1) gospodarka rynkowa; 2) formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw; 3) analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie; 4) struktura budŝetu przedsiębiorstwa; 5) plan rozwoju przedsiębiorstwa; 6) strategie marketingowe; 7) język obcy zawodowy w zakresie czterech kompetencji językowych; 8) metody poszukiwania pracy; 9) dokumenty dotyczące zatrudnienia; 10) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 11) prawo pracy i prawo działalności gospodarczej; 14

15 12) bezpieczeństwo i higiena pracy; 13) ochrona przeciwpoŝarowa i ochrona środowiska; 14) elementy ergonomii; 15) środki ochrony indywidualnej; 16) zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy; 17) elementy fizjologii i higieny pracy; 18) zagroŝenia i profilaktyka w środowisku pracy; 19) zasady i metody komunikowania się; 20) elementy socjologii i psychologii pracy; 21) formy doskonalenia zawodowego; 22) źródła informacji zawodowej; 23) etyka. III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w % * Podstawy eksploatacji portów i terminali 40 Magazynowanie 20 Transport bliski w portach i terminalach 27 Podstawy działalności zawodowej 8 Razem 95** * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieŝy i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). ** Pozostałe 5% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. 15

16 IV. ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Do realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych odpowiednie są następujące pomieszczenia dydaktyczne: 1) pracownia urządzeń transportu bliskiego; 2) pracownia ładunkoznawstwa i towaroznawstwa; 3) laboratorium magazyn port terminal; 4) pracownia eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Pracownia urządzeń transportu bliskiego powinna być wyposaŝona w: 1) modele i plansze figur płaskich i brył; 2) zestawy norm dotyczących rysunku technicznego maszynowego i elektrycznego; 3) przykładowe egzemplarze dokumentacji technicznych urządzeń transportu bliskiego oraz ich zespołów i podzespołów; 4) filmy dydaktyczne i foliogramy przedstawiające urządzenia transportu bliskiego poziomego i pionowego; 5) filmy dydaktyczne i foliogramy przedstawiające zasady bezpiecznej pracy urządzeń transportu bliskiego; 6) katalog środków transportu; 7) dokumentację obsługową i eksploatacyjną urządzeń transportu bliskiego poziomego i pionowego; 8) przepisy prawa z zakresu transportu; 9) stanowisko komputerowe z oprogramowaniem, z dostępem do Internetu; 10) modele, plansze, filmy prezentujące poszczególne rodzaje urządzeń i narzędzi do obróbki ręcznej i maszynowej; 11) dokumentacje procesów technologicznych montaŝu urządzeń transportu bliskiego; 12) schematy instalacji elektrycznych urządzeń transportu bliskiego; 13) podstawowe mierniki wielkości elektrycznych; 14) narzędzia i przyrządy pomiarowe stosowane w naprawach i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego; 16

17 15) dokumentacje procesów technologicznych napraw urządzeń transportu bliskiego; 16) elementy i układy elektryczne i elektroniczne sterujące urządzeniami transportu bliskiego; 17) układy automatyki mechaniczne, elektryczne oraz ich elementy stosowane w urządzeniach transportu bliskiego; 18) modele (eksponaty) róŝnych typów urządzeń transportu bliskiego: a) wózków transportowych, b) wózków magazynowych, c) wózków widłowych, d) dźwignic, e) cięgników, f) suwnic, g) Ŝurawi, h) układnic, i) dźwigników, j) dźwigów, k) wyciągów towarowych, l) wind towarowych, m) przenośników taśmowych i rolkowych, n) stołów hydraulicznych, o) podestów ruchomych, p) dźwignic linotorowych, q) Ŝurawi szynowych, r) Ŝurawi do przeładunku towarów masowych, s) Ŝurawi do przeładunku drobnicy, t) przesuwnic, u) mostowców, v) Ŝurawi samojezdnych; 19) osprzęt przeładunkowy: a) trawery, b) rozpornice, c) liny, d) haki; 17

18 20) urządzenia do mocowania ładunków cięŝkich i drobnicy luzem na pokładach i w ładowniach statków; 21) stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem do symulacji zjawisk i procesów zachodzących podczas eksploatacji w urządzeniach transportu bliskiego. Pracownia ładunkoznawstwa i towaroznawstwa powinna być wyposaŝona w: 1) plansze i foliogramy przedstawiające: a) normy i standardy dotyczące przewoŝonych towarów, b) opakowania w transporcie morskim i Ŝegludze śródlądowej, c) przekroje ładowni z systemami wentylacyjnymi, d) podstawowe typy statków, sztauplan, e) magazyny ładunków niebezpiecznych, f) magazyny ładunków masowych, g) magazyny niskiego i wysokiego składowania; 2) modele: a) ładowni statków, kontenerów i innych opakowań, b) statków, c) opakowań o małych gabarytach, d) opakowań wielkogabarytowych, e) magazynów ładunków niebezpiecznych, f) magazynów masowych, g) magazynów niskiego i wysokiego składowania, h) regałów magazynowych; 3) wzory dokumentów, takich jak: a) dokumentacja magazynowa, b) dokumentacja ładunkowa, c) dokumenty kontroli czystości; 4) próbki towarów: a) płynnych, b) sypkich, c) stałych; 5) katalogi towarów i opakowań; 18

19 6) przepisy dotyczące przewozów towarów, zwierząt i ładunków niebezpiecznych; 7) filmy dydaktyczne i foliogramy dotyczące zasad ładowania i przewozu towarów; 8) wzory znakowania opakowań ładunków i urządzeń transportu; 9) stanowisko komputerowe z oprogramowaniem specjalistycznym wspomagającym gospodarkę magazynową, z dostępem do Internetu. Laboratorium magazyn – port – terminal powinno być wyposaŝone w: 1) stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), połączone w sieć, z dostępem do Internetu; 2) oprogramowanie komputerowe uŝytkowe: a) edytor tekstu, b) arkusz kalkulacyjny, c) programy graficzne, d) bazy danych, e) program do prezentacji; 3) oprogramowanie komputerowe stosowane do optymalizacji: a) rozmieszczenia ładunku w magazynie, w oparciu o ciągłe śledzenie stanu zapasów, b) tras transportu bliskiego, c) rozmieszczenia ładunków w środkach transportu; 4) oprogramowanie specjalistyczne w zakresie: a) inwentaryzowania towarów, b) kontroli stanów magazynowych, c) przepływu materiałów w magazynie, d) wprowadzania i wydawania towarów do i z magazynu, e) znakowania opakowań towarów i przesyłek; 5) drukarki komputerowe (jedna drukarka na trzy komputery); 6) kserokopiarki (dwie sztuki); 7) oprogramowanie wspomagające zarządzanie magazynem; 8) drukarki kodów kreskowych; 9) skanery; 10) czytniki kodów kreskowych; 11) modele (eksponaty) róŝnych urządzeń transportu bliskiego: 19

20 a) samochodów wraz z naczepami, b) wagonów kolejowych, c) statków morskich i Ŝeglugi śródlądowej; 12) modele terminali: a) magazynowych i kontenerowych, b) osobowych; 13) modele portów: a) morskich i śródlądowych, b) portów lotniczych; 14) modele magazynów niskiego i wysokiego składowania; 15) urządzenia automatycznej identyfikacji towarów; 16) jednostki logistyczne oznakowane w systemie EAN/UCC; 17) instrukcje przepływu towarów przez terminal; 18) dokumentację magazynową; 19) dokumentację przeładunkową. Pracownia eksploatacji urządzeń transportu bliskiego powinna być wyposaŝona w: 1) stanowisko ślusarskie do obróbki ręcznej i mechanicznej za pomocą elektronarzędzi; 2) stanowisko do demontaŝu i montaŝu podzespołów urządzeń transportu bliskiego; 3) stanowisko do wykonywania połączeń nierozłącznych i rozłącznych; 4) stanowisko do montaŝu podzespołów i urządzeń mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych; 5) stanowisko do montaŝu układów i urządzeń sterowania urządzeniami transportu bliskiego. Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej naleŝy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów. Praktyczna nauka zawodu moŝe odbywać się w pracowniach i laboratoriach szkolnych oraz w pracowniach i laboratoriach współpracujących ze szkołą przedsiębiorstw przeładunkowo transportowych, centrów logistyczno dystrybucyjnych, agencji obsługi 20

Terminy egzaminów zawodowych podstawa programowa 2019! – Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Terminy egzaminów zawodowych podstawa programowa 2019!

Podstawa 2019

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – CZERWIEC 2021 (PODSTAWA 2019)

Terminy i czas trwania egzaminów są różne i zależą od danej kwalifikacji!

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

Terminy podstawowe:

L.p. Zawód nr Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egz. Data egzaminu /Godzina rozpoczęcia egzaminu czas trwania egzaminu Numer sali Liczba zdających Technik eksploatacji portów i terminali 333106 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach d 2021-06-07 09:00 120 min Aula 1 26 Technik organizacji turystyki 422104 HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych d 2021-06-07 09:00 180 min 103 12 Technik organizacji turystyki 422104 HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych d 2021-06-07 09:00 180 min 107 12 Technik hotelarstwa 422402 HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie d 2021-06-07 09:00 150 min 105 12 Technik hotelarstwa 422402 HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie d 2021-06-07 09:00 150 min 104 11 Technik ekonomista 331403 EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej dk 2021-06-15 08:00 180 min 201 12 Technik ekonomista 331403 EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej dk 2021-06-15 08:00 180 min 204 12

Terminy dodatkowe dla podstawy 2019

• 23 czerwca 2021 (środa) – egzaminy pisemne (komputerowe)

• 29 czerwca 2021 (wtorek) – egzaminy praktyczne typu „d”

• 1 lipca 2021 (czwartek) – egzaminy praktyczne typu „dk”

Uwaga!

Terminy dodatkowe obowiązują tylko dla podstawy 2019 – i tylko w przypadku potwierdzonych zwolnień lekarskich, czy innych potwierdzonych zdarzeń losowych (zgłoszonych dyrektorowi najpóźniej w dniu terminu egzaminu głównego – podstawowego).

W nowej podstawie tj. podstawa 2019 obowiązuje tzw. Obowiązkowość egzaminu dla uczniów w Podstawie 2019 – co oznacza, że nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego.

Uczniowie zostali o tym poinformowani przez wicedyrektora szkoły na początku września w klasie pierwszej, natomiast wychowawcy byli zobowiązani przypominać te informacje uczniom oraz rodzicom na zebraniach.

PODSTAWA 2019

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – w dniach 09.-10. czerwca 2021r.

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

Terminy podstawowe dla podstawy 20019 – klasy 2eg, 2rg, 2dg, 2hg

Lp. Zawód nr Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egzaminu 60 min Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu czas trwania egzaminu (60 min) Numer sali/miejsca egzaminu Liczba zdających Technik eksploatacji portów i terminali 333106 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach Pisemny elektroniczny 2021-06-09 09:00 201 14 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach Pisemny elektroniczny 2021-06-09 09:00 204 12 Technik organizacji turystyki 422104 HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych Pisemny elektroniczny 2021-06-09 13:00 201 12 Technik organizacji turystyki 422104 HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych Pisemny elektroniczny 2021-06-09 13:00 204 12 Technik ekonomista 331403 EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej Pisemny elektroniczny 2021-06-10 09:00 201 12 Technik ekonomista 331403 EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej Pisemny elektroniczny 2021-06-10 09:00 204 12 Technik hotelarstwa 422402 HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Pisemny elektroniczny 2021-06-10 13:00 201 12 Technik hotelarstwa 422402 HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Pisemny elektroniczny 2021-06-10 13:00 204 11

Terminy dodatkowe dla podstawy 2019

• 23 czerwca 2021 (środa) – egzaminy pisemne (komputerowe)

• 29 czerwca 2021 (wtorek) – egzaminy praktyczne typu „d”

• 1 lipca 2021 (czwartek) – egzaminy praktyczne typu „dk”

Uwaga!

Terminy dodatkowe obowiązują tylko dla podstawy 2019 – i tylko w przypadku potwierdzonych zwolnień lekarskich, czy innych potwierdzonych zdarzeń losowych (zgłoszonych dyrektorowi najpóźniej w dniu terminu egzaminu głównego – podstawowego).

W nowej podstawie tj. podstawa 2019 obowiązuje tzw. Obowiązkowość egzaminu dla uczniów w Podstawie 2019 – co oznacza, że nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego.

Uczniowie zostali o tym poinformowani przez wicedyrektora szkoły na początku września w klasie pierwszej, natomiast wychowawcy byli zobowiązani przypominać te informacje uczniom oraz rodzicom na zebraniach.

키워드에 대한 정보 podstawa programowa technik eksploatacji portów i terminali 2019

다음은 Bing에서 podstawa programowa technik eksploatacji portów i terminali 2019 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  데 드리프트 자세 | 완벽한 데드리프트 강의 [운동의 정석] 151 개의 베스트 답변
See also  Medalik Jan Paweł 2 Zloty | Świat Według Kiepskich - Fragment Odcinka 357 최근 답변 290개

See also  Krem Do Twarzy Dla Osób Starszych | Jak Zrobić Dobry Krem? 5 Porad | Abc Domowych Kosmetyków 483 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Technik eksploatacji portów i terminali

  • zawody
  • szkolnictwo zawodowe
  • edukacja
  • kształcenie
  • zatrudnienie

Technik #eksploatacji #portów #i #terminali


YouTube에서 podstawa programowa technik eksploatacji portów i terminali 2019 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Technik eksploatacji portów i terminali | podstawa programowa technik eksploatacji portów i terminali 2019, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment