Niech Będzie Bóg Nasz Pochwalony W Świętym Mikołaju | Niech Będzie Bóg Nasz Pochwalony W Świętym Mikołaju 245 개의 자세한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “niech będzie bóg nasz pochwalony w świętym mikołaju – Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Nysie 이(가) 작성한 기사에는 조회수 1,383회 및 102783 Like 개의 좋아요가 있습니다.

niech będzie bóg nasz pochwalony w świętym mikołaju 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju – niech będzie bóg nasz pochwalony w świętym mikołaju 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Odpust drugiego patrona parafii. 6 XII 2014 r.
Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Nysie

niech będzie bóg nasz pochwalony w świętym mikołaju 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Śpiewnik kościelny/Niech będzie Bóg nasz pochwalony w …

O Świętym Mikołaju Biskupie. \relative c’ { \clef tenor \key f \major \time 3.

+ 여기에 표시

Source: pl.wikisource.org

Date Published: 4/4/2021

View: 2954

Niech będzie Bóg nasz pochwalony – MusicamSacram

1. Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju, * gdy wszystkie niebieskie tryumfy, do górnego kraju * otwarta droga, kto się do Boga * uda przez niego, …

+ 더 읽기

Source: musicamsacram.pl

Date Published: 10/15/2021

View: 7251

Niech będzie Bóg nasz pochwalony – Nuty Religijne

Niech będzie Bóg nasz pochwalony święto 6 grudnia do św. Mikołaja. 4. 7. 10. 12…………

+ 여기에 표시

Source: religijne.org

Date Published: 2/9/2021

View: 9869

Strona parafii św. Mikołaja w Łące

Niech b dzie… 1. Niech b dzie B g nasz pochwalony w wi tym Miko aju. Gdy wszystkie niebieskie tryumfy do G rnego Kraju Otwarta droga, kto si do Boga

+ 여기를 클릭

Source: www.parmikolaj.pl

Date Published: 10/1/2021

View: 407

Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju – gloria.tv

ŚW. MIKOŁAJ – BISKUP · 477 14 sty 2015. Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju. Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym MikołajuWięcej.

See also  Regeneracja Tonera Samsung Clp 365 | Regeneracja Clx-3305 Clp-365 Sl-C410 W Sl-C460 Sl-C480 Fw 17582 투표 이 답변

+ 여기에 자세히 보기

Source: gloria.tv

Date Published: 12/15/2022

View: 5386

10. Pieśni

10.2. (1.) Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju,. gdy w wszystkie niebieskie tryumfy do górnego kraju. otwarta droga: kto się do Boga.

+ 여기를 클릭

Source: www.mikolajkk.pl

Date Published: 1/3/2021

View: 7108

주제와 관련된 이미지 niech będzie bóg nasz pochwalony w świętym mikołaju

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju
Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju

주제에 대한 기사 평가 niech będzie bóg nasz pochwalony w świętym mikołaju

  • Author: Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Nysie
  • Views: 조회수 1,383회
  • Likes: 102783 Like
  • Date Published: 2014. 12. 6.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=xHObRpZn-Q0

Śpiewnik kościelny/Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju

[238] PIEŚŃ X. O Świętym Mikołaju Biskupie.

Audio playback is not supported in your browser. You can download the audio file

Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju,

Gdy w wszystkie niebieskie tryumfy do górnego kraju

Otwarta droga, kto się do Boga

Uda przez niego, dojdzie wiecznego

Portu szczęśliwości.

239] Wielkiemi Patryjarcho cudy wsławiony na świecie,

Zdradzieckie widziawszy obłudy w niewinności kwiecie;

Wnet czynisz dobrze, gdy rzucasz szczodrze

Trzy bryły złota, ażeby cnota

Jaśniała przed niebem.

Młodzieńcom odebrane życie, niewinność gdy widzi,

Mikołaj przywraca sowicie, tyrana zawstydzi,

Zrąbanych sztuki, dla swej nauki,

Prawdziwej wiary, Bogu ofiary,

Wolny przystęp czyni.

Kto tylko do jego opieki uda się serdecznie,

Ten nigdy nie zginie na wieki, żyć może bezpiecznie;

Przy jego pieczy w każdej mu rzeczy,

Szkoda się wróci, on zabezpieczy,

Obroni od złego.

Do ciebie cnót obrońco wielki, w dobytkach strażniku,

Z ufnością garnie się człek wszelki, sierot miłośniku,

Broń nas każdego przypadku złego,

Którzy do ciebie w każdej potrzebie,

Garniem się sieroty.

Ciebie Bóg obrał za Patrona wszelkiemu ludowi,

Wzywa cię każda świata strona obcy i domowi,

Abyś w ich sprawie pomógł łaskawie,

Stawał w obronie wielki Patronie,

Święty Mikołaju!

Niech będzie Bóg nasz pochwalony

1. Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju, * gdy wszystkie niebieskie tryumfy, do górnego kraju * otwarta droga, kto się do Boga * uda przez niego, dojdzie wiecznego * portu szczęśliwości.

2. Ciebie Bóg obrał za patrona wszelkiemu ludowi, * wzywa cię każda świata strona, obcy i domowi, * abyś w ich sprawie pomógł łaskawie, * stawał w obronie wielki patronie, * święty Mikołaju.

Strona parafii św. Mikołaja w Łące

Z życia parafii Piosenki ku czci �w. Miko�aja Niech b�dzie…

1. Niech b�dzie B�g nasz pochwalony

w �wi�tym Miko�aju

Gdy wszystkie niebieskie tryumfy

do G�rnego Kraju

Otwarta droga, kto si� do Boga

Uda przez Niego, dojdzie wiecznego

Portu Szcz�liwo�ci

2. Wielkimi cudy Patryjarcho

Ws�awiony na �wiecie

Zdradzieckie widziawszy ob�udy

W niewinno�ci kwiecie

Wnet czynisz dobrze,

Gdy rzucasz szczodrze

Trzy bry�y z�ota, a�eby cnota

Ja�nia�a przed niebem

3.Kto tylko do Jego opieki

Uda si� serdecznie

Ten nigdy nie zginie na wieki

�y� mo�e bezpiecznie

Przy Jego pieczy w ka�dej mu rzeczy

Szkoda si� wr�ci, On zabezpieczy

Obroni od z�ego

4. Do Ciebie, cn�t Obro�co wielki

�wi�to�ci stra�niku

Z ufno�ci� garnie si� cz�ek wszelki

Sierot mi�o�niku

Bro� nas ka�dego przypadku z�ego

Kt�rzy do Ciebie w ka�dej potrzebie

Garniem si� sieroty

5. Ciebie B�g obra� za Patrona

Wszelkiemu ludowi

Wzywa Ci� ka�da �wiata strona

Obcy i domowi

Aby� w ich sprawie pom�g� �askawie

Stawa� w obronie, wielki Patronie

�wi�ty Miko�aju

Pragniesz cud�w z nieba…

1. Pragniesz cud�w z nieba

Ufa�, b�aga� trzeba

Miko�aj z pomoc�

Spieszy dniem i noc�

Ciemnemu wzrok wraca

Chromemu m�k skraca

2. I rodzaj niewie�ci

W godzinie bole�ci

Gdy z wiar� Go wzywa

Ratunek zdobywa

Wnet matki si� ciesz�

Dzi�kowa� mu spiesz�

3.Podr�ni w�r�d z�ego

Gdy wezw� �wi�tego

I „Manny” u�yj�

Chocia� wichry wyj�

Wa�y ��d� miotaj�

Cisz� otrzymaj�

4. Kto prawie zgubiony

Przeze� jest zbawiony

Ognie, mory, g�ody

Wojny, niepogody

I morskie ba�wany

�wiat Jemu poddany

5.Ojcu wraca dzieci�

Wie, co bole�� przecie

Dziewice ocala

Moc czarta obala

On panie�stwo kocha

A nad grzechem szlocha

6. Zagl�da w wi�zienia

Celem pocieszenia

Obrony niewinnych

W�r�d n�dzy wielu innych

Wdowy i sieroty

Doznaj� szczodroty

7. Jak ojciec strapionych

Jak brat uci�nionych

Nam upro� �ask wiele

Na duszy i ciele

Wnij�� pom� do Raju

�wi�ty Miko�aju powrót drukuj

10. Pieśni

10. PIEŚNI

Pobierz rozdział w PDF

Rozdział niniejszy zawiera dwie pieśni i krótki apostroficzny śpiew ku czci świętego Mikołaja oraz pieśni przeznaczone na dni liturgicznych wspomnień świętych pasterzy.

10.1. (1.) Krzyknijmy wszyscy zgodnymi głosami, * winszując sobie wzajem z niebiosami, * że się narodził miłością przejęty * Mikołaj święty.

(2.) W młodości swojej marnościami świata * mężnie pogardza i wszystkie swe lata * trawi w naukach anielskiej czystości * i pobożności.

(3.)Zmarłych rodziców dobra pozostałe * daje ubogim i na boską chwałę, * a pielgrzymując w świętej Palestynie, * cudami słynie.

(4.)W okręt na powrót z żeglarzami wsiada, * przykrą nawalność morską przepowiada, * lecz za modlitwą jego straszne wały * wkrótce ustały.

(5.)Wszyscy, którzy się jemu polecali, * dziwnej pomocy zawsze doznawali. * Każdy w potrzebie swej był wspomożony * i pocieszony.

(6.)I my go także pokornie wzywamy, * a jako dzieci do ojca wołamy: * „Broń nas i ratuj w wszelakiej potrzebie, * prosimy Ciebie.

(7.)Przynieś nam z nieba, Mikołaju święty, * gdy schodzisz do nas dobrocią przejęty, * chleba, radości i wszelkich cnót mnóstwo, * błogosławieństwo”.

Pobierz nuty

10.2. (1.) Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju,

gdy w wszystkie niebieskie tryumfy do górnego kraju

otwarta droga: kto się do Boga

uda przez niego, dojdzie wiecznego

portu szczęśliwości.

(2.) Wielkimi, patriarcho, cudy wsławiony na świecie,

zdradzieckie widziawszy obłudy w niewinności kwiecie,

wnet czynisz dobrze, gdy rzucasz szczodrze

trzy bryły złota, ażeby cnota

jaśniała przed niebem.

(3.) Młodzieńcom odebrane życie, niewinność gdy widzi,

Mikołaj przywraca sowicie, tyrana zawstydzi.

Zrąbanych sztuki, dla swej nauki

prawdziwej wiary, Bogu ofiary,

wolny przystęp czyni.

(4.) Kto tylko do jego opieki uda się serdecznie,

ten nigdy nie zginie na wieki, żyć może bezpiecznie.

Przy jego pieczy w każdej mu rzeczy

szkoda się wróci; on zabezpieczy,

obroni od złego.

(5.) Do ciebie, cnót obrońco wielki, w dobytkach strażniku,

z ufnością garnie się człek wszelki, sierot miłośniku.

Broń nas każdego przypadku złego,

którzy do ciebie w każdej potrzebie

garniem się, sieroty.

(6.) Ciebie Bóg obrał za patrona wszelkiemu ludowi.

Wzywa cię każda świata strona, obcy i domowi,

abyś w ich sprawie pomógł łaskawie,

stawał w obronie, wielki patronie,

święty Mikołaju.

10.3. Święty Mikołaju, patronie nasz; * święty Mikołaju, patronie nasz * ― módl się, módl się, * módl się za nami.

10.4. (1.) Błogosławione serca, które płoną * miłością Boga i Jego przykazań; * błogosławione oczy, które widzą * majestat Stwórcy i marność stworzenia.

(2.) Błogosławione ręce, które sieją * zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa; * błogosławione dłonie namaszczone, * co leczą rany balsamem pokoju.

(3.) Błogosławione usta pełne wiary, * głoszące prawdę o Słowie Wcielonym; * błogosławione stopy, co szukają * zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia.

(4.) Błogosławieni, którzy własne życie * złożyli w darze dla dobra Kościoła; * błogosławieni słudzy odkupienia, * pasterze ludu Nowego Przymierza.

(5.) Błogosławiony jesteś ponad wszystko, * jedyny Boże na tronie Swej chwały; * Panie wszechświata: Ojcze z Twoim Synem * i Duchem Świętym pociechy i łaski.

10.5. (1.) Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana * moc tajemniczą Twych sakramentów, * gdy w jego rękach i jego słowach * jesteś obecny wśród swego ludu.

(2.) Bo chcesz, by uczta Twojej miłości * trwała do końca istnienia ziemi, * a Ewangelia była głoszona * wszystkim narodom i pokoleniom.

(3.) Zapalasz płomień wiary niezłomnej * w sercach spragnionych zbawienia ludzi * i dajesz siłę swoim wybranym, * aby przed światem wyznali Ciebie.

(4.) Umocnij ducha wiernych żniwiarzy, * których posyłasz, by plon zebrali, * bo już dojrzały kłosy na polach * Twego królestwa, co przetrwa wieki.

(5.) Jedyny Mistrzu, Dobry Pasterzu, * bądź pochwalony z wszechmocnym Ojcem * i Duchem Świętym, którym napełniasz * dusze wezwanych do Twojej służby.

키워드에 대한 정보 niech będzie bóg nasz pochwalony w świętym mikołaju

다음은 Bing에서 niech będzie bóg nasz pochwalony w świętym mikołaju 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Dekoracje Tortu Na Roczek Dla Dziewczynki | Tort Urodzinowy Dla Dziecka - Przepis 99 개의 가장 정확한 답변
See also  Clarena Zabieg Z Wit C | Zabieg Na Twarz Z Aktywną Witaminą C 154 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju

  • Nysa
  • Niech będzie Bóg nasz pochwalony w Świętym Mikołaju
  • organy

Niech #będzie #Bóg #nasz #pochwalony #w #świętym #Mikołaju


YouTube에서 niech będzie bóg nasz pochwalony w świętym mikołaju 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju | niech będzie bóg nasz pochwalony w świętym mikołaju, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment