Ćwiczenia Język Angielski Czasownik To Be | Czasownik \”To Be\” | Angielski Dla Początkujących 인기 답변 업데이트

당신은 주제를 찾고 있습니까 “ćwiczenia język angielski czasownik to be – Czasownik \”to be\” | Angielski dla początkujących“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Angielski z Darkiem 이(가) 작성한 기사에는 조회수 176,943회 및 좋아요 3,740개 개의 좋아요가 있습니다.

ćwiczenia język angielski czasownik to be 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Czasownik \”to be\” | Angielski dla początkujących – ćwiczenia język angielski czasownik to be 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

\”To be\

ćwiczenia język angielski czasownik to be 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Present Simple czasownik to be – ćwiczenia online

Present Simple – pytania i przeczenia – Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego. Polecenie: Choose the correct form of the verb to be.

+ 여기에 표시

Source: www.ang.pl

Date Published: 1/21/2021

View: 5889

Język angielski – Czasownik TO BE- zadania dodatkowe.

Czasownik TO BE- zadania dodatkowe. Fill in the affirmative form of the verb (+). 1. Bob ……… a good teacher. 2. I ……… from Italy. 3. We ……… at home.

+ 더 읽기

Source: sp9kutno.edupage.org

Date Published: 12/28/2021

View: 748

Ćwiczenia czasownik be – ćwiczenia angielski – Speak Up

Ćwiczenia z czasownika be w języku angielskim. Poznaj bogatą bazę ćwiczeń z czasowników angielskich ze Speak Up. Zapraszamy!

+ 여기에 표시

Source: www.speak-up.pl

Date Published: 4/13/2021

View: 1263

Czasownik to be – Materiały dydaktyczne – Wordwall

to be going to – Czasownik “TO BE” – test sprawdzający – To be – czasownik być – Czasownik to be – New Horizons – A1 – Grammar – Lesson 10 – Warm-up.

+ 더 읽기

Source: wordwall.net

Date Published: 10/21/2022

View: 5981

See also  German 12.8 Cm Flak 40 Zwilling | German 12.8 Cm Flak 40 Zwilling 1/35 Takom 177 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

Odmiana to be – ćwiczenia – Angielski online

Lista ćwiczeń z czasownikiem “to be” Przeczenie z “to be” – uzupełnij Zdania twierdzące – uzupełnij Pytania “to be” – uzupełnij Zdania …

+ 여기에 표시

Source: e-angielski.net

Date Published: 6/7/2021

View: 7687

Czasownik ‘to be’ (Present Tense) – Ćwiczenia – Twinkl BE

Mini-książeczka zawiera ćwiczenia na użycie angielskiego czasownika ‘to be’ w formie teraźniejszej (Present Tense), zarówno przeczącej, jak i twierdzącej.

+ 여기를 클릭

Source: www.twinkl.at

Date Published: 8/24/2021

View: 7846

주제와 관련된 이미지 ćwiczenia język angielski czasownik to be

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Czasownik \”to be\” | Angielski dla początkujących. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Czasownik \
Czasownik \”to be\” | Angielski dla początkujących

주제에 대한 기사 평가 ćwiczenia język angielski czasownik to be

  • Author: Angielski z Darkiem
  • Views: 조회수 176,943회
  • Likes: 좋아요 3,740개
  • Date Published: 2018. 10. 30.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=ioext5zgmrY

Present Simple czasownik to be – ćwiczenia online – Szlifuj swój angielski

Present Simple czasownik to be – ćwiczenia

Więcej ćwiczeń dla Present Simple – pytania i przeczenia:

Zobacz także: Opis gramatyki: Present Simple – pytania i przeczenia lub wszystkie Present Simple ćwiczenia

Język angielski – Czasownik TO BE- zadania dodatkowe.

Fill in the affirmative form of the verb (+).

1. Bob ……… a good teacher.

2. I ……… from Italy.

3. We ……… at home.

4. You ……… my best friend.

5. The elephant ……… big.

6. The toys ……… under the chair.

7. I ……… a student.

8. The book ……… on the table.

Fill in the negative form of the verb (-).

1. I ………… at home. I am at the concert.

2. Sam ……… from Spain. He is from Italy.

3. They ……… students. They are pupils

4. You ………… bad. You are good.

5. The dog ………… white. It is black.

6. He ………… tall. He is short.

7. I ………… a doctor. I am a nurse.

8. Mary………… my sister. She is her sister.

Fill in the interrogative form of the verb (?). Answer the question.

1. ……… his eyes blue? – No, ………… . They are grey.

2. ……… you happy? – Yes, …………. . I am very happy.

3. ……… Nick a good student? – Yes, ………… . He studies well.

4. ……… they doctors? – No, ………… . They are teachers.

5. ……… the flower pink? – No, ………… . It is purple.

6. ……… we English? – Yes, ……….. . You are English

7. ……… I weak. – No, …………. . You are strong.

8. ……… she your sister? – No, ………… . She is Tom’s sister.

Ćwiczenia czasownik be

Czasownik to be, czyli “być” jest zwykle jednym z pierwszych słów, które poznajemy w języku angielskim. Nie powinno to dziwić – bez jego znajomości i umiejętności poprawnego stosowania, skuteczna komunikacja jest po prostu niemożliwa. Czasownik to be jest także niezbędny do budowania niektórych czasów i strony biernej w języku angielskim. Jeśli chcesz przypomnieć sobie wiadomości teoretyczne na jego temat, wejdź na www.speak-up.pl i kliknij w zakładkę Gramatyka j. angielskiego.

Czasownik to be – testy do rozwiązywania

Nasz ćwiczenia pdf pozwolą Ci samodzielnie wyćwiczyć odmianę czasownika to be. Po prostu ściągnij testy na komputer, wydrukuj, rozwiąż i sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu.

Czasownik to be – w czasie zdania twierdzące

Czy pamiętasz, że czasownik to be może przybrać jedną z trzech form: am, is lub are?

Ćwiczenie 1

Poniższe luki uzupełnij poprawną formą czasownika to be.

Michael ___________ at home. We ___________ happy. I ___________ taller than you. There ___________ a bag on the table. There ___________ some people in front of our house. They ___________ in the cinema now. Your sister and you ___________ very noisy and I can’t work. My parents ___________ retired. It ___________ very cold today. Jessica ___________ a teacher.

Ćwiczenie 2

Podane zdania przepisz, stosując skróconą formę to be (‘m, ‘s, ‘re).

I am hungry. ___________________________________________________________________ Peter is British. ___________________________________________________________________ They are in Norway. ___________________________________________________________________ There is a dog in our garden. ___________________________________________________________________ You are very nice! _______________________________________________________________ It is a cat. ___________________________________________________________________ She is at the seaside. ___________________________________________________________________ The book is very interesting. ___________________________________________________________________ It is very hot today. ___________________________________________________________________ I am a teacher. ___________________________________________________________________

Czasownik to be – w czasie zdania przeczące

Przypominamy, przeczenia z czasownikiem to be stosowane są najczęściej w formie skróconej: ‘m not, isn’t/’s not, aren’t/’re not.

Ćwiczenie 3

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem to be w poprawnej formie przeczącej.

My friends ___________ from Poland. I ___________ sad. This mobile phone ___________ new. You ___________ very helpful! Kate ___________ at work now. They ___________ doctors. There ___________ anybody at the door! There ___________ any apples in the fridge. Your brother ___________ old. It ___________ warm.

Czasownik to be – w czasie pytania i krótkie odpowiedzi

Czy pamiętasz, że pytania z czasownikiem to be tworzymy przez inwersję?

Ćwiczenie 4

Z podanych słów ułóż pytania, dodając odpowiednią formę czasownika to be.

where / from / you? ___________________________________________________________________ she / why / sad? ___________________________________________________________________ the shops / open / today? ___________________________________________________________________ your brother / married? _______________________________________________________________ your name / what? _______________________________________________________________ I / correct? ___________________________________________________________________ the coffee / too hot?> ___________________________________________________________________ there / at home / any vegetables? ___________________________________________________________________ any milk / there/ left? ___________________________________________________________________ house / which / the biggest? ___________________________________________________________________

Ćwiczenie 5

Uzupełnij poniższe krótkie odpowiedzi.

A: Are you happy? B: Yes, ___________. A: Is Andrew at home? B: No, ___________. A: Are the banks open on Saturdays? B: Yes, ___________. A: Is there anybody in the classroom? B: No, ___________. A: Am I in the right place? B: Yes, ___________. A: Is Canada a big country? B: Yes, ___________. A: Are the students nervous before the exam? B: No, ___________. A: Are there any good restaurants near your office? A: Yes, ___________. A: Is your son tired? B: Yes, ___________. A: Is it sunny today? B: No, ___________.

Czasownik to be – ćwiczenia mieszane

Sprawdź, jak poradzisz sobie z ćwiczeniem, w którym występują wszystkie formy czasownika to be.

Ćwiczenie 6

Przetłumacz fragmenty w nawiasach na język angielski.

_________________________ (Gdzie jest) your dog? Her parents _________________________ (nie są) divorced. _________________________ (Jestem) busy at the moment. _________________________ (Czy ty jesteś) in London at the moment? The weather _________________________ (jest) beautiful today. _________________________ (Czy ja jestem) late? _________________________ (Czy dzieci są) in the garden? Why _________________________ (jesteś) so worried? A: Are you cold? B: No, _________________________. _________________________(Nie jestem) sure if that’s a good idea.

Czasownik to be – klucz

Ćwiczenie 1

is are am is are are are are is is

Ćwiczenie 2

I’m hungry. Peter’s British. They’re in Norway. There’s a dog in our garden. You’re very nice! It’s a cat. She’s at the seaside. The book’s very interesting. It’s very hot today. I’m a teacher.

Ćwiczenie 3

aren’t / ‘re not I’m not isn’t / ‘s not aren’t / ‘re not isn’t / ‘s not aren’t / ‘re not isn’t/ ‘s not aren’t isn’t / ‘s not isn’t / ‘s not

Ćwiczenie 4

Where are you from? Why is she sad? Are the shops open today? Is your brother married? What is your name? Am I correct? Is the coffee too hot? Are there any vegetables at home? Is there any milk left? Which house is the biggest?

Ćwiczenie 5

Yes, I am. No, he isn’t. / he’s not. Yes, they are No, there isn’t./ there’s not. Yes, you are. Yes, it is. No, they aren’t. / they’re not. Yes, there are. Yes, he is. No, it isn’t. / it’s not.

Ćwiczenie 6

Where is your dog. Her parents aren’t divorced. I’m busy at the moment. Are you in London at the moment? The weather is beautiful today. Am I late? Are the children in the garden? Why are you so worried? A: Are you cold? B: No, I’m not. I’m not sure if that’s a good idea.

키워드에 대한 정보 ćwiczenia język angielski czasownik to be

다음은 Bing에서 ćwiczenia język angielski czasownik to be 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Koszulka Schudłabym Ale Szkoda Mi Cycków | Wyzwanie: Spróbuj Nie Patrzeć Na Cycki! 모든 답변
See also  에스겔 3장 주석 | [에스겔 주석](03)(에스겔 3장) (김영진 박사, 전 연세대 구약학 교수) 134 개의 가장 정확한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Czasownik \”to be\” | Angielski dla początkujących

  • to be
  • czasownik to be
  • angielski dla początkujących
  • odmiana czasownika to be
  • odmiana to be

Czasownik #\”to #be\” #| #Angielski #dla #początkujących


YouTube에서 ćwiczenia język angielski czasownik to be 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Czasownik \”to be\” | Angielski dla początkujących | ćwiczenia język angielski czasownik to be, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment